Vedtægter

VEDTÆGTER FOR VIKINGELAUGET VALKYRIEN
 Download pdf 

 

 

 VEDTÆGTER FOR VIKINGELAUGET VALKYRIEN 

Valkyriens Vikingebegreber for foreningsposter og –benævnelser: 

VALHALLA: Generalforsamling. 

STORMÆND: Bestyrelsen. 

HØVDING: Formand m/k. 

OVERVIKING: Næstformand m/k. 

GÆLKER: kasserer. 

RUNERISTER: Sekretær. 

VIKING/SKJOLDMØ: Døbt medlem. 

SKRÆLLING: nyt/udøbt medlem. 

VALHALLASTYRER: Dirigent. 

§1. NAVN OG HJEMSTED 

”Køge Vikingelaug, VALKYRIEN”. Stiftet d. 15. september 1992.Vikingelauget er 

hjemmehørende i Køge Kommune 

§2. FORMÅL 

At stimulere interessen for vinterbadning og at sikre laugets Vikinger, Skjoldmøer og 

Skrællinger mulighed for dagligt at hoppe i Køge Bugts bølger for at styrke sjæl og legeme. 

§3. VIKINGER, SKJOLDMØER OG SKRÆLLINGER 

Vikingelauget består af Vikinger, Skjoldmøer og Skrællinger. Som nye medlemmer kan 

optages personer der er fyldt 18 år. 

§4. EKSKLUSION / KARANTÆNE 

Foreningens Stormænd kan, såfremt mindst 4 Stormænd stemmer derfor, ekskludere eller 

give karantæne til et medlem, der overtræder Vikingelaugets vedtægter og de til enhver tid 

gældende ordensforskrifter og regelsæt. Medlemmet skal forinden have modtaget en skriftlig 

advarsel med angivelse af på hvilke punkter, medlemmet har overtrådt vedtægten og/eller 

regelsættet og med en angivelse af, at sker overtrædelse igen, kan overtrædelsen 

sanktioneres med eksklusion eller karantæne. 

En beslutning om karantæne eller eksklusion skal meddeles medlemmet skriftligt med 

almindelig post eller via mail. 

§5. REGNSKABSÅR OG KONTINGENT 

Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. Udover det af Valhalla fastsatte kontingent, 

betaler nye medlemmer et indmeldelsesgebyr af samme størrelse som årskontingentet, samt 

et depositum for armbånd, der giver adgang til klubhuset. Depositum fastsættes af 

Stormændene. Gælkeren fører regnskab og er ansvarlig for Vikingelaugets kasse. Gælkeren 

opretter en bankkonto og/eller en girokonto. 

Regnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en status, der underskrives af samtlige 

Stormænd. Regnskabet skal foreligge til revision senest 5 uger før Valhalla. Revisoren har 

pligt til at udøve en såvel talmæssig som kritisk revision. Revisoren har til enhver tid adgang til 

Vikingelaugets regnskaber. Vikingelauget tegnes økonomisk af samtlige Stormænd. Side 2 af 3 

 

§6. STORMÆNDENE 

Vikingelauget ledes af 7 aktive Stormænd valgt blandt Vikinger, Skjoldmøer og Skrællinger. 

Høvding, Gælker og 5 Stormænd vælges direkte af Valhalla. 

Alle vælges for en 2-årig periode. Stormændene konstituerer sig selv med hensyn til posterne 

Overviking, Runerister og Stormænd. 

Høvding og 2 Stormænd er på valg i lige år og Gælker og 3 Stormænd er på valg i ulige år. 

Der kan ske genvalg, men maximalt 3 gange, således at et medlem maximalt kan sidde i 

bestyrelsen i 8 år. 

Desuden vælges: 2 Stormændssuppleanter, 1 Revisor, 1 Revisorsuppleant. Alle vælges for en 

2-årig periode. Genvalg kan finde sted, men maximalt tre gange, således at valgperioden, 

bliver på maximalt 8 år. Stormændene hæfter ikke personligt for eventuel gæld eller tab, der vil 

kunne opstå i forbindelse med Vikingelaugets aktiviteter. 

Bestyrelsen har bemyndigelse til at tegne foreningen ved Høvdingen (formanden) og 

Gælkeren (kassereren). 

§ 7. UDVALG 

Valhalla vælger videre Festudvalg og Navneudvalg. 

Festudvalget består af 8 – 12 medlemmer, hvor Høvdingen eller én af høvdingen udpeget 

stormand er født medlem af festudvalget. 

Navneudvalget består af 3 – 5 medlemmer. 

Alle vælges for en 2- årig periode. Genvalg kan finde sted. 

§ 8 STORMÆNDSMØDER 

Stormændene mødes når Høvdingen eller 3 Stormænd ønsker det. Stormændene fastsætter 

selv sin forretningsorden. Beslutninger kræver mindst 4 Stormænd. Stormændene er 

ansvarlige for Vikingelaugets drift og træffer beslutninger om anvendelse af Vikingelaugets 

midler. Ved indgåelse af større gældsforpligtigelser skal dette forelægges Valhalla. 

Stormændene kan nedsætte udvalg eller udnævne personer til særlige poster efter behov. 

§ 9 VALHALLA 

Den ordinære Valhalla afholdes hvert år, inden udgangen af april måned, med følgende dagsorden: 

1. Valg af referent 

2. Valg af Valhallastyrer og stemmetællere. 

3. Høvdingen aflægger beretning. 

4. Gælkeren aflægger beretning og forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Stormændene fremsætter budgetforslag og kontingentforslag for det kommende år. 

7. Valg af Stormænd, 2 Suppleanter, Revisor og 1 Revisorsuppleant. 

8. Valg af Festudvalg og Navneudvalg. 

9. Eventuelt. 

Den ordinære Valhalla indkaldes skriftligt senest 21 dage før sin afholdelse. Forslag der 

ønskes behandlet på Valhalla skal være Høvdingen i hænde senest 10 dage forinden. Side 3 af 3 

 

§ 10. AFSTEMNING PÅ VALHALLA 

Valhalla er Vikingelaugets højeste myndighed. Den afgør forslag ved simpelt flertal. Dog 

kræver vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. Opnås det nødvendige antal stemmer 

ikke på den ordinære Valhalla, indkalder stormændene til en ekstraordinær Valhalla, hvor 

vedtægtsændringerne kan vedtages af et simpelt flertal. 

Stemmeret på Valhalla har medlemmer, som senest ved Valhallas begyndelse har betalt 

kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Den ordinære Valhalla er beslutningsdygtig 

uanset de fremmødtes antal. Afstemning sker skriftligt, når mindst 1/3 af de fremmødte 

medlemmer forlanger det. 

§ 11. EKSTRAORDINÆR VALHALLA 

Ekstraordinær Valhalla kan til enhver tid indkaldes med et varsel på 14 dage, når et simpelt 

flertal af stormændene vedtager det, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt 

overfor høvdingen og med motiveret dagsorden forlanger det. 

§12. BADNING 

Badesæsonen starter den første søndag i september og slutter sidste søndag i april. Sæsonen 

markeres med Standerhejsning og Standernedhaling. Badning sker på medlemmernes eget 

ansvar. Et aktivt medlem kan af Stormændene indstilles til Vikingedåb efter en hel sæsons 

jævnlig badning. 

Efter 5 års aktiv badning som Viking/Skjoldmø kan man af Stormændene indstilles til at få et 

Vikingenavn ved Jubilæumsdåb. 

Efter 25 års aktiv badning som Viking/skjoldmø indstilles den pågældende til en 

æresbevisning. 

§ 13. ÆRESMEDLEMMER 

Valhalla kan efter indstilling, jf. dagsordenen, vedtage at give et Æresmedlemskab til en Viking 

eller Skjoldmø som har ydet noget særligt for Vikingelauget. Æresviking og Æresskjoldmø 

betaler ikke kontingent. 

§ 14. OPLØSNING AF VIKINGELAUGET 

En beslutning om Vikingelaugets opløsning og anvendelse af Vikingelaugets formue og 

ejendele, kan kun vedtages på en Valhalla, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede er 

tilstede. 

Der kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at opløsning af Vikingelauget kan finde sted. 

Er der ikke tilstrækkeligt antal stemmer tilstede indkaldes til en ny Valhalla med 14 dages 

varsel, hvor bestemmelsen kan tages med den ovennævnte stemmemajoritet uanset 

fremmødte medlemmer. 

Det gives på forhånd at Vikingelaugets midler i tilfælde af opløsning 

tilfalder velgørende formål i Køge Kommune. Vikingelaugets midler forvaltes i givet fald af 

Køge Kommune. 

Således revideret og vedtaget på Valhalla d. 20. april 2023. 

Daab 1
livet i valkyrien 2
6P4A8432
6P4A2910 Pano