Vedtægter

VEDTÆGTER FOR VIKINGELAUGET VALKYRIEN
 Download pdf 

 

VEDTÆGTER FOR VIKINGELAUGET VALKYRIEN

Valkyriens Vikingebegreber for foreningsposter og –benævnelser:
VALHALLA: Generalforsamling.
STORMÆND: Bestyrelsen.
HØVDING: Formand m/k.
OVERVIKING: Næstformand m/k.
GÆLKER: kasserer.
RUNERISTER: Sekretær.
VIKING/SKJOLDMØ: Døbt medlem.
SKRÆLLING: nyt/udøbt medlem.
VALHALLASTYRER: Dirigent.


 • 1. NAVN OG HJEMSTED
  ”Køge Vikingelaug, VALKYRIEN”. Stiftet d. 15. september 1992.Vikingelauget er hjemmehørende i Køge Kommune

  §2. FORMÅL
  At stimulere interessen for vinterbadning og at sikre laugets Vikinger, Skjoldmøer og Skrællinger mulighed for dagligt at hoppe i Køge Bugts bølger for at styrke sjæl og legeme.

  §3. VIKINGER, SKJOLDMØER OG SKRÆLLINGER
  Vikingelauget består af Vikinger, Skjoldmøer og Skrællinger. Som nye medlemmer kan optages personer der er fyldt 18 år.

  §4. EKSKLUSION / KARANTÆNE
  Foreningens Stormænd kan, såfremt mindst 4 Stormænd stemmer derfor, ekskludere eller give karantæne til et medlem, der overtræder Vikingelaugets vedtægter og de til enhver tid gældende ordensforskrifter og regelsæt. Medlemmet skal forinden have modtaget en skriftlig advarsel med angivelse af på hvilke punkter, medlemmet har overtrådt vedtægten og/eller regelsættet og med en angivelse af, at sker overtrædelse igen, kan overtrædelsen sanktioneres med eksklusion eller karantæne.

En beslutning om karantæne eller eksklusion skal meddeles medlemmet skriftligt med almindelig post eller via mail.

 • 5. REGNSKABSÅR OG KONTINGENT
  Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. Udover det af Valhalla fastsatte kontingent, betaler nye medlemmer et indmeldelsesgebyr af samme størrelse som årskontingentet, samt et depositum for armbånd, der giver adgang til klubhuset. Depositum fastsættes af Stormændene. Gælkeren fører regnskab og er ansvarlig for Vikingelaugets kasse. Gælkeren opretter en bankkonto og/eller en girokonto.

  Regnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en status, der underskrives af samtlige Stormænd. Regnskabet skal foreligge til revision senest 5 uger før Valhalla. Revisoren har pligt til at udøve en såvel talmæssig som kritisk revision. Revisoren har til enhver tid adgang til Vikingelaugets regnskaber. Vikingelauget tegnes økonomisk af samtlige Stormænd. • 6. STORMÆNDENE
  Vikingelauget ledes af 7 aktive Stormænd valgt blandt Vikinger, Skjoldmøer og Skrællinger. Høvding, Gælker og 5 Stormænd vælges direkte af Valhalla.

 

Alle vælges for en 2-årig periode. Stormændene konstituerer sig selv med hensyn til posterne Overviking, Runerister og Stormænd.

Høvding og 2 Stormænd er på valg i lige år og Gælker og 3 Stormænd er på valg i ulige år.


Der kan ske genvalg, men maximalt 3 gange, således at et medlem maximalt kan sidde i bestyrelsen i 8 år.


Desuden vælges: 2 Stormændssuppleanter, 1 Revisor, 1 Revisorsuppleant. Alle vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted, men maximalt tre gange, således at valgperioden, bliver på maximalt 8 år. Stormændene hæfter ikke personligt for eventuel gæld eller tab, der vil kunne opstå i forbindelse med Vikingelaugets aktiviteter.

 

Bestyrelsen har bemyndigelse til at tegne foreningen ved Høvdingen (formanden) og Gælkeren (kassereren).


 • 7. UDVALG

Valhalla vælger videre Festudvalg og Navneudvalg.

Festudvalget består af 8 – 12 medlemmer, hvor Høvdingen eller én af høvdingen udpeget stormand er født medlem af festudvalget.
 

Navneudvalget består af 3 – 5 medlemmer.
 

Alle vælges for en 2- årig periode. Genvalg kan finde sted, men maximalt 3 gange, således at valgperioden bliver på maximalt 8 år.


 • 8 STORMÆNDSMØDER

Stormændene mødes når Høvdingen eller 3 Stormænd ønsker det. Stormændene fastsætter selv sin forretningsorden. Beslutninger kræver mindst 4 Stormænd. Stormændene er ansvarlige for Vikingelaugets drift og træffer beslutninger om anvendelse af Vikingelaugets midler. Ved indgåelse af større gældsforpligtigelser skal dette forelægges Valhalla.

Stormændene kan nedsætte udvalg eller udnævne personer til særlige poster efter behov.


 • 9 VALHALLA

Den ordinære Valhalla afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af Valhallastyrer og stemmetællere.
3. Høvdingen aflægger beretning.
4. Gælkeren aflægger beretning og forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Stormændene fremsætter budgetforslag og kontingentforslag for det kommende år.
7. Valg af Stormænd, 2 Suppleanter, Revisor og 1 Revisorsuppleant.

8. Valg af Festudvalg og Navneudvalg. 

9. Eventuelt.

 

 

Den ordinære Valhalla indkaldes skriftligt senest 21 dage før sin afholdelse. Forslag der ønskes behandlet på Valhalla skal være Høvdingen i hænde senest 10 dage forinden.


 • 10. AFSTEMNING PÅ VALHALLA

Valhalla er Vikingelaugets højeste myndighed. Den afgør forslag ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. Opnås det nødvendige antal stemmer ikke på den ordinære Valhalla, indkalder stormændene til en ekstraordinær Valhalla, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages af et simpelt flertal.

Stemmeret på Valhalla har medlemmer, som senest ved Valhallas begyndelse har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Den ordinære Valhalla er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afstemning sker skriftligt, når mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer forlanger det.

 

 • 11. EKSTRAORDINÆR VALHALLA

Ekstraordinær Valhalla kan til enhver tid indkaldes med et varsel på 14 dage, når et simpelt flertal af stormændene vedtager det, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt overfor høvdingen og med motiveret dagsorden forlanger det.

 

 • 12. BADNING

Badesæsonen starter den første søndag i september og slutter sidste søndag i april. Sæsonen markeres med Standerhejsning og Standernedhaling. Badning sker på medlemmernes eget ansvar. Et aktivt medlem kan af Stormændene indstilles til Vikingedåb efter en hel sæsons jævnlig badning.

Efter 5 års aktiv badning som Viking/Skjoldmø kan man af Stormændene indstilles til at få et Vikingenavn ved Jubilæumsdåb.


Efter 25 års aktiv badning som Viking/skjoldmø indstilles den pågældende til en æresbevisning.

 

 • 13. ÆRESMEDLEMMER
  Valhalla kan efter indstilling, jf. dagsordenen, vedtage at give et Æresmedlemskab til en Viking eller Skjoldmø som har ydet noget særligt for Vikingelauget. Æresviking og Æresskjoldmø betaler ikke kontingent.

 

 • 14. OPLØSNING AF VIKINGELAUGET
  En beslutning om Vikingelaugets opløsning og anvendelse af Vikingelaugets formue og ejendele, kan kun vedtages på en Valhalla, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede er tilstede.

Der kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at opløsning af Vikingelauget kan finde sted. Er der ikke tilstrækkeligt antal stemmer tilstede indkaldes til en ny Valhalla med 14 dages varsel, hvor bestemmelsen kan tages med den ovennævnte stemmemajoritet uanset fremmødte medlemmer. Det gives på forhånd at Vikingelaugets midler i tilfælde af opløsning tilfalder velgørende formål i Køge Kommune. Vikingelaugets midler forvaltes i givet fald af Køge Kommune.

 

Således revideret og vedtaget på Valhalla d. 20. april 2022.

Invitation Jubilæumsfest(1)
Daab 1
livet i valkyrien 2
6P4A8432
6P4A2910 Pano