Vedtægter

VEDTÆGTER FOR VIKINGELAUGET VALKYRIEN
Valkyriens Vikingebegreber for foreningsposter og –benævnelser:
VALHALLA: Generalforsamling.
STORMÆND: Bestyrelsen.
HØVDING: Formand m/k.
OVERVIKING: Næstformand m/k. 
GÆLKER: kasserer. 
RUNERISTER: Sekretær.
VIKING/SKJOLDMØ: Døbt medlem. 
SKRÆLLING: nyt/udøbt medlem. 
VALHALLASTYRER: Dirigent.

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
”Køge Vikingelaug, VALKYRIEN”. Stiftet d. 15. september 1992.
Vikingelauget er hjemmehørende i Køge Kommune

§ 2. FORMÅL 
At stimulere interessen for vinterbadning og at sikre laugets Vikinger, Skjoldmøer og Skrællinger mulighed for dagligt at hoppe i Køge Bugts bølger for at styrke sjæl og legeme. 

§ 3. VIKINGER, SKJOLDMØER OG SKRÆLLINGER
Vikingelauget består af Vikinger, Skjoldmøer og Skrællinger.
Som nye medlemmer kan optages personer der er fyldt 18 år.
Ekstraordinært kan optages personer under 18 år, såfremt forældrenes eller værges skriftlige tilladelse foreligger.
Der kan optages sommerbadere for halv kontingent i tiden mellem standernedhaling og standerhejsning. Sommerbadere er familiemedlemmer eller personer med nær tilknytning til et medlem af lavet; der må kun bades sammen med et fuldgyldigt medlem af Valkyrien.
Der kan ligeledes optages støttemedlemmer.

§ 4. EKSKLUSION / KARANTÆNE
Foreningens Stormænd kan, såfremt mindst 4 Stormænd stemmer derfor, ekskludere eller give karantæne til et medlem, der overtræder Vikingelaugets vedtægter eller optræder krænkende.
En beslutning om karantæne eller eksklusion skal meddeles medlemmet skriftligt og anbefalet.   
Stormændenes beslutning kan af medlemmet inden 7 dage fra modtagelsen af sanktionen indankes for Valhalla. Medlemmets anke gives til bestyrelsen, som inden 8 uger er forpligtiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Medlemmet har ret til at deltage på Valhalla, hvor sagen behandles.

§ 5. REGNSKABSÅR OG KONTINGENT
Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december.
Udover det af Valhalla fastsatte kontingent, betaler nye medlemmer et indmeldelsesgebyr af samme størrelse som årskontingentet, samt et depositum for nøgle til klubhuset. Depositum fastsættes af Stormændene. Der kvitteres for modtagelse af nøgle.
Nye medlemmer, der optages efter Vikingedåben d. 3. søndag januar, betaler kun halvt kontingent for indeværende sæson + det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr.
Gælkeren fører regnskab og er ansvarlig for Vikingelaugets kasse. Gælkeren opretter en bankkonto og/eller en girokonto.
Regnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en status, der underskrives af samtlige Stormænd.  
Regnskabet skal foreligge til revision senest 5 uger før Valhalla. Revisoren har pligt til at udøve en såvel talmæssig som kritisk revision. Revisoren har til enhver tid adgang til Vikingelaugets regnskaber.
Vikingelauget tegnes økonomisk af samtlige Stormænd. 

§ 6. STORMÆNDENE
Vikingelauget ledes af 7 aktive Stormænd valgt blandt Vikinger, Skjoldmøer og Skrællinger.
Høvding, Gælker og 5 Stormænd vælges direkte af Valhalla.. Alle vælges for en 2 årig periode.
Stormændene konstituerer sig selv med hensyn til posterne Overviking, Runerister og Stormænd.   
Høvding og 2 Stormænd er på valg i lige år og Gælker og 3 Stormænd er på valg i ulige år.

Desuden vælges:
2 Stormændssuppleanter
1 Revisor
1 Revisorsuppleant 
Festudvalg
Høvdingen eller en af Høvdingen valgt bestyrelsesrepræsentant er født medlem af festudvalget.
Jubinavneudvalg
Alle vælges for en 1 årig periode.
Stormændene hæfter ikke personligt for eventuel gæld eller tab, der vil kunne opstå i forbindelse med Vikingelaugets aktiviteter. 

§ 7. STORMÆNDSMØDER
Stormændene mødes når Høvdingen eller 3 Stormænd ønsker det. Stormændene fastsætter selv sin forretningsorden.
Beslutninger kræver mindst 4 Stormænd.
Stormændene er ansvarlige for Vikingelaugets drift og træffer beslutninger om anvendelse af Vikingelaugets midler.
Ved indgåelse af større gældsforpligtigelser skal dette forelægges Valhalla. Stormændene kan nedsætte udvalg eller udnævne personer til særlige poster efter behov.

§ 8. VALHALLA
Den ordinære Valhalla afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden:
Valg af referent
Valg af Valhallastyrer og stemmetællere.
Høvdingen aflægger beretning.
Gælkeren aflægger beretning og forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag..
Stormændene fremsætter budgetforslag og kontingentforslag for det kommende år.
Valg af Stormænd, 2 Suppleanter, Revisor, 1 Revisorsuppleant + diverse udvalg jf  §6. 
Eventuelt.

Den ordinære Valhalla indkaldes skriftligt senest 21 dage før sin afholdelse. Forslag der ønskes behandlet på Valhalla skal være Høvdingen i hænde senest 10 dage forinden. 

§ 9. AFSTEMNING PÅ VALHALLA
Valhalla er Vikingelaugets højeste myndighed. Den afgør forslag ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.
Stemmeret på Valhalla har medlemmer, som senest ved Valhallas begyndelse har betalt kontingent.   
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Den ordinære Valhalla er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afstemning sker skriftligt, når mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer forlanger det.

§ 10. EKSTRAORDINÆR VALHALLA
Ekstraordinær Valhalla kan til enhver tid indkaldes når et simpelt flertal af Stormændene vedtager det, eller når mindst halvdelen af de aktive medlemmer med 14 dages varsel skriftligt overfor Høvdingen forlanger det, med motiveret dagsorden.

§ 11. BADNING
Badesæsonen starter d. første søndag i september og slutter sidste søndag i  april. Sæsonen markeres med Standerhejsning og Standernedhaling.
Badning sker på medlemmernes eget ansvar.
Et aktivt medlem kan af Stormændene indstilles til Vikingedåb efter en hel sæsons jævnlig badning.
Efter 5 års aktiv badning som Viking/Skjoldmø kan man af Stormændene indstilles til at få et Vikingenavn ved Jubilæumsdåb.
Efter 10 års aktiv badning som Viking/Skjoldmø og efter 5 års Jubilæumsdåben kan et medlem af Stormændene indstilles til at få sit Vikingenavn ristet i Vikingelaugets ”Runesten”.

§ 12. ÆRESMEDLEMMER
Valhalla kan efter indstilling, jf. dagordenen, vedtage at give et Æresmedlemskab til en Viking eller   Skjoldmø som har ydet noget særligt for Vikingelauget.  Æresviking og Æresskjoldmø betaler ikke kontingent.

§ 13. OPLØSNING AF VIKINGELAUGET
En beslutning om Vikingelaugets opløsning og anvendelse af Vikingelaugets formue og ejendele, kan kun vedtages på en Valhalla, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede er tilstede. Der kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at opløsning af Vikingelauget kan finde sted.
Er der ikke tilstrækkeligt antal stemmer tilstede indkaldes til en ny Valhalla med 14 dages varsel, hvor bestemmelsen kan tages med den ovennævnte stemmemajoritet uanset fremmødte medlemmer.
Det gives på forhånd at Vikingelaugets midler i tilfælde af opløsning tilfalder velgørende formål i Køge Kommune. Vikingelaugets midler forvaltes i givet fald af Køge Kommune.

Således revideret og vedtaget på Valhalla d. 15.april 2013

gavl
hus vinter solskin
is guirlander
turkis gruppe
solnedgang sten og is