Valkyrien og fremtiden

Nyt fra Køge Kyst — herunder kan du læse korrespondance og nyhedsmails omkring vores nye badeanstalt.

2019

finansiering af det nye byggeri og byggeomkostninger

V/Lars Kemp (Valhalla 9. april 2019)

Finansiering af byggeriet:

Først og fremmest vil jeg fremhæve de fonde, der har bevilget os støtte.

      Nordea Fonden med kr. 1.000.000 hvoraf de kr. 800.000 nu er blevet udbetalt, og resten kr. 200.000 får vi, når byggeregnskabet er indsendt og godkendt.

      Spar Nord Fonden med et direkte tilskud på kr. 175.000 og kr. 25.000 gennem crowdfundingen eller i alt.kr. 200.000.

      Crowdfundingen kom i hus med anden bidragsstøtte på i alt kr. 54.150, således at vi sammen med de 25.000 fra fonden nåede kr. 79.150.

      Køge Kyst går ind med en kompensation på i alt t.kr. 2.500.000 inkl. moms.

      Kommune Kredit har bevilliget os kr. 2.000.000 mod en kommune garanti. Denne blev vedtaget på byrådsmødet den 26. marts 2019.

      Egen finansiering inklusive værdibeviser udstedt til medlemmerne på kr. 156.500: Som I kan se af regnskabet 31/12 2018, udgør vores likviditet t.kr. 868. Dette sammen med de allerede afholdte byggeudgifter t.kr. 752 og med fradrag for skyldige omkostninger t.kr. 345 giver en opsparing, der i alt har beløbet sig til t.kr. 1.275. Lægger vi hertil et forventet likviditetsbidrag fra driften i 2019 på t.kr. 490 (efter reservation af omkostningsbidrag til år 2020), løber den samlede egenfinansiering sig op til t.kr. 1.765.

I alt sammenlagt t.kr. 7.519. til at bygge for.

Byggeomkostninger: Vi besluttede tidligere, blandt andet på vores Workshops omkring det nye projekt, at gå efter en mere udvidet løsning frem for den skrabede bygge løsning.

Opsummeret har der været store usikkerheder omkring vores byggeomkostninger, delvist på grund af platformen, hvorpå vi bygger, ikke har holdt målene i forhold de ”as built” tegninger m.v. byggeriet blev projekteret efter. Der blev redegjort en del for dette på sidste Valhalla (se referatet på hjemmesiden).

Som det har været fremme i dagspressen og omtalt i Byrådet, har der været nævnt byggeomkostninger for i alt t.kr. 6.700. Et beløb der har fremgået af vores ansøgninger. Der er usikkerhed omkring beløbet, men af forsigtighedshensyn, skønner vi nu et plus i omkostningerne t.kr 200 til kr. t.kr. 300.

Vi arbejder på løsninger, der kan reducere bygge omkostningerne, men for en sikkerhedsskyld!!!

Hele Valhalla referatet (pdf)
Høvdingens beretning (pdf)

2018

Byggetilladelsen er i hus

....og pressen besøger os.

Anmodning om byggetilladelse blev indsendt til Køge Kommune d. 29. juni 2018 og nu er den godkendt. Så dette sammenholdt med, at vi er meget langt med at få finansieringsgrundlaget på plads gør, at vi planlægger påbegyndelse af byggeriet af vores nye klubhus til foråret 2019. Køge Kyst har også opnået tilladelse til at bygge den nye bro, og de har meldt ud, at de arbejder med at byggemodne grunden, så den står klar til foråret. Der kommer en mere præcis tidsplan når vi er lidt længere fremme

Så kære medlemmer, nu nærmer vi os selve byggeperioden. Lokalpressen ved Dagbladet, Onsdagsavisen og Lørdagsavisen har ønsket at skrive om os, og de vil gerne besøge os med en fotograf førstkommende onsdag morgen d. 7. november ved. 8.30 til 9 tiden. Vi håber morgenbaderne som vanligt er villige til at stille op og det vil være fint, hvis også andre har lyst til at komme, så man får et indtryk af den livlige og store forening vi retteligt er.

NYHEDSBREV JULI 2018

Kære Valkyriemedlemmer

NU er der for alvor godt nyt om Valkyriens fremtid

Tålmodigheden har stået sin prøve- det ved vi alle- men nu er der  for alvor realiter bag planerne.  Det er derfor en stor glæde at vi kan udsende dette NYHEDSBREV , hvor vi kort vil opridse, hvor vi står.

Efter  omtale i DAGBLADET og et meget positivt møde med Marie Stærke,  Flemming Christensen samt repræsentanter fra Køge Kyst og Køge Kommune er der kommet rigtig godt gang i udviklingen.  Kirsten og Niels har efterfølgende haft et meget positivt møde med Lene fra Køge Kyst, hvor det lykkedes at få løst problemerne omkring platformens størrelse i forhold til vores byggeplaner.

Kirsten har ligeledes haft et meget positivt møde med Connie Graul omkring driftsaftalen.

Anmodning om byggetilladelse er indsendt til Køge Kommune d.29. juni.

DER ER STADIG BRUG FOR DIN STØTTE

Finansieringen  af byggeriet  arbejder vi fortsat ihærdigt med. Som bekendt har Køge Kyst bevilget 2.mill.kr. Vores egenfinansiering ligger på  1,2 mill.kr plus medlemsbidrag via medlemsbeviser. Vi har forventning om tilskud fra Spar Nord og Nordeafonden, men intet er jo sikkert.  Endvidere arbejder vi på, at få Lånegaranti fra Køge Kommune.  Men da det er et stort ønske, at vi er så selvfinansierende som muligt,  håber vi meget på,  at I som medlemmer vil støtte projektet  ved endnu flere køb af Lånebeviser eller ved sponsorater.  Indtil nu har vi fået i alt kr.153.500,00 ind, men med en medlemskreds på 849, kunne vi så ikke gøre det bedre? – så kom glad til lommerne. 😊 Hvis vi sammen løfter endnu mere i flok, får vi muligheden for at realisere ikke blot første etape, men den samlede plan for vores fantastiske nye rammer.

VI STARTER BYGGERIET FORÅRET 2019

Alt i alt er de mange brikker ved at samle sig, og det er nu ganske vist, at Valkyrien flytter til den nye boplads og får et helt nyt badeanlæg.
For at få en sammenhængende byggeperiode, er det besluttet, at vi påbegynder byggeriet foråret 2019 med forventet afslutning til sæsonstart september 2019. I mellemtiden vil Køge Kyst gøre platformen klar til byggeriet bl.a. med bearbejdning af stensætning, forarbejde til den ny bro m.v.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til jer alle for tålmodighed og opbakning  og det gode humør, som altid kendetegner Valkyriens dagligdag.  Vi har ovenikøbet medlemstilgang. Vi er nu 844 medlemmer. Det tegner godt for fremtiden i vores nye rammer.

På vegne af byggeudvalg og bestyrelse og med ønsket om en fortsat rigtig god og varm sommer.

ELLEN og KIRSTEN

Årsberetning VALKYRIENS VALHALLA 2018 - Kirsten

Kirsten Lund Jørgensen redegjorde for Valkyriens aktuelle situation omkring flytning og ny badeanstalt.
Kirsten fortalte, at det var yderst utilfredsstillende med manglende kommunikation, orientering og tilbagemeldinger fra Køge Kyst på en lang række spørgsmål både af økonomisk og anden art.

Platformen er omsider afleveret men i ikke konditionsmæssig stand. Det forudsatte og lovede areal, som det er præsenteret for Valkyrien senest i forbindelse med de tre workshops, og som indgår i det projekt, som bestyrelsen for Køge Kyst har godkendt, er formindsket fra 850 m2 til 686 m2.Som platformen er afleveret, kan vores byggeri simpelthen ikke opføres som planlagt og godkendt. De ændringer, der er foretaget i forbindelse med opbygningen af platformen, er ikke forelagt hverken Valkyrien eller vores arkitekter på skitseprojektet, og vores bekymringer såvel udtrykt i tale som i skrift er afvist, det samme gælder vores anmodning om landinspektøropmåling, - som Valkyrien så selv har iværksat.

Kirsten understregede, at de tre workshops er afholdt på initiativ af Køge Kyst, Køge Kyst har indbudt til disse workshops og været til stede under disse workshops. Køge Kyst stillede også deres egen arkitekt til rådighed for Valkyrien under projekteringsfasen. Det har således været lysende klart for Køge Kyst, hvilket areal vores projekt var baseret på, og som nævnt, er det da også det projekt, som bestyrelsen for Køge Kyst på møde i december godkendte.

 Valkyrien arbejder imidlertid sammen med vores totalentreprenør og arkitekter på en løsning, som vi finder tilfredsstillende, men som indebærer merudgifter på 562.500,00 kr. Det beløb, har vi i brev af 4. april meddelt, at Køge Kyst bør dække, da Valkyrien er helt uden skyld i den opståede situation.

Projektering af bølgeskærm og badebro, som Køge Kyst forestår, er endnu ikke igangsat. Projektet har været stillet os i udsigt under flere møder siden oktober 2017. Der mangler således faktuelle oplysninger og projektdele, hvilket betyder, at Valkyrien ikke kan få byggetilladelse, og at driftsaftalen med Køge kommune ikke kan forhandles færdig.

Kirsten påpegede videre, at der er flere udeståender og uafklarede spørgsmål omkring aftalt økonomi i projekteringsperioden.

De uafklarede spørgsmål og forløbet med ændringer og forsinkelser indebærer, at vores tidsplan nok ikke kan overholdes. Vi skal efter vores tidsplan, som Køge Kyst for længst er gjort bekendt med, starte byggeriet primo juni, således at råhuset kan lukkes, inden efterårsstormene sætter ind. Det synes nu urealistisk på grund den manglende medvirken fra Køge Kysts side. Skrider tidsplanen, således at vi først kan komme i gang med byggeriet til næste forår, kan det blive svært at fraflytte nuværende sted i juni 2019, som fordret af Køge Kyst. Vi vil i så fald kræve en forlængelse af denne frist.

Trods alle vanskeligheder arbejder vi i bestyrelse og byggeudvalg fortsat ihærdigt med opgaven, og vi har i brevet af 4. april anmodet om et hastemøde med direktionen i Køge Kyst til afklaring af ubesvarede spørgsmål, Køge Kysts plan for bølgeskærm og badebro og økonomi. 
 
Sommerlige hilsener til alle
Bestyrelsen 
VAL FREMTID 2017
26-07-2017 
Til medlemmerne i Valkyrien.
Nu den 31. juli går arbejdet med fjernelse af “roden til alt ondt”, den nordlige høfde, i gang 
(se tidsplanen “Fjernelse af nordlige høfde III.pdf”)
Arbejdet starter med anlæggelse af en kørevej for de store maskiner og en sikkerhedszone 
(se “Fjernelse af nordlige høfde I”).
Der bliver en lysreguleret overgang til brugerne af området. Dette for at sikre os mod uheld når de store dumpere (på op til 60 ton) skal passere fra stranden til oplagsområdet.
Sikkerhedszonen er for at undgå at nogen kommer til skade, hvis der under arbejdet med de tunge sten, skulle springe stykker af.
Vores område ligger tæt på høfden, derfor opfordres solbadende medlemmer til at være meget opmærksomme, når arbejdet står på, samt ikke at solbade steder hvor de kunne komme til skade.  
Når høfden er fjernet, skal der flyttes en masse sand.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
v/Lars Kemp

Seneste udvikling juli 2017

 Køge d. 12. juli 2017

Kære Alle.
Vi har netop fået melding om, at Kystdirektoratet har givet Køge Kyst tilladelse til at fjerne den nordlige høfde og arbejdet hermed iværksættes i løbet af august måned.

Omkring P-forholdene blev jeg i går ringet op af Borgmesteren, der oplyste, at der nu var fundet en løsning for de berørte klubber, idet et område ved den Gule hal, ved roklubben og ”vores” hidtidige P-areal, ville blive lagt i en såkaldt gul zone, hvor de første tre timer mellem 08.00 og 18.00 er gratis, ligeledes parkering efter kl. 15.00 lørdage og hele søndagen.
Jeg svarede, at vi fra Valkyrien næppe kunne have indvendinger mod dette forslag, men at de øvrige berørte klubber næppe ville være tilfredse med denne ordning. Jeg finder det utilfredsstillende og kritisabelt, at der tilsyneladende er truffet beslutning, UDEN at vi og de øvrige klubber er hørt, og jeg har derfor i dag skrevet til Flemming Borgmester, Marie Stærke og Mette Jorsø, og denne mail tilføjes herunder til orientering.

Omkring vores byggeri, kan jeg fortælle, at Køre kyst har anmodet ”vores arkitekt” Dan Hasløv, om at tilrette skitseprojektet efter de ønsker, bestyrelsen i Køge kyst har givet udtryk for og for regning Køge kyst. Niels Baeré fra vores byggeudvalg og jeg har været til ét møde i den anledning, og det ser lovende ud - der er aftalt yderligere to møder, således at det endelige projekt kan behandles på Køge Kysts bestyrelsesmøde d. 11. september. Om dette bliver I naturligvis oreineteret.

I sponsorgruppen, Ellen, Lars, Steen, Niels og mig, har vi første møde på næste mandag, hvor vi får de første ansøgninger afsted.

Sommerhilsner i regnen
PVB. Kirsten


Fra: Kirsten Lund Jørgensen
Sendt: 12. juli 2017 11:16
Til: Flemming Christensen (Byråd)

Hej Flemming.

Du orienterede mig i går om, at der nu var fundet en løsning for de berørte klubber i relation til Parkering, idet områderne ved Udsigten, ved den Gule Hal og ved Roklubben ville blive lagt i en gul zone, således at de første tre timer ville være fri for afgift.
Jeg replicerede, at Valkyrien næppe kunne have indvendinger mod dette forslag, men at jeg stærkt tvivlede på, at de øvrige berørte klubber ville være tilfredse.
Du nævnte videre, at der var opbakning fra politisk hold og at Køge Kyst havde nikket ja til forslaget.
Sidstnævnte undrer mig, da Mette Jorsø, som ringede mig op, lige inden vi havde det første møde i den aktionsgruppe, der senere samme dag blev nedsat , fortalte dels at hun havde anmodet forvaltningen om at fremkomme med løsningsforslag, som tilgodeså (alle) klubberne, dels at klubberne ville få disse forslag frem til høring, inden der blev truffet nogen beslutning.
Så hvad er op ned, kære borgmester? Bliver foreningerne som stillet i udsigt hørt?
Mailen sendes, som du kan se, cc Marie Stærke og Mette Jorsø, men også til Ellen Tange, der er formand for aktionsgruppen.

Venlig hilsen
Kirsten
Overviking Valkyrien

Valkyriens Nyhedsbrev juni 2017

Kære medlemmer                                                                                                         3. juli 2017

Inden det bliver rigtig sommerferie vil vi gerne orientere jer om, hvordan det går med vores nye badeanstalt. Som alle ved har vi afholdt 3 workshops og på baggrund af de ønsker fra medlemmerne, der her blev fremsat og drøftet, har arkitekterne udarbejdet det endelige forslag. 

Skitseprojektet kan ses her

Men som vanligt har det ikke været uden problemer, at få forslaget godkendt i Køge Kyst på trods af, at de selv har været til stede og medvirket til projektets udformning. Det viste sig nemlig til vores store overraskelse, at man fra Køge Kysts side stillede en række betingelser, som vi ikke før nu er blevet bekendt med. De betingelser, der er tale om fremgår af nedenstående mail fra Eyvind Lindboe.

Vi er stærkt utilfredse med kommunikationen med Køge Kyst , men et lille lyspunkt er, at det så sent som igår blev vedtaget, at Køge Kysts betingelser bliver indarbejdet i planerne uden yderligere udgifter for os.

Det tilrettede projekt vil herefter ligge klar ultimo august, så det kan behandles på det næste bestyrelsemøde i Køge Kyst d. 11.september.

I bestyrelse og byggeudvalg er vi glade for, at vi ved sidste workshop fik mandat til at arbejde videre med det fulde projekt og med valget af de gode materialer. Det er udgangspunktet for vores arbejde, hvor vi nu også går igang med finansieringsarbejdet. Der er nedsat et sponsorudvalg bestående af Kirsten Lund Jørgensen, Lars Kemp, Steen Rasmussen, Niels Baerre og Ellen Tange. Vi er gået igang med at forhøre os om, hvordan andre klubber har haft held med at få finansieringen på plads. Vi arbejder endvidere med at ansøge relevante fonde og er igang med at udarbejde forslag til yderligere egenfinansiering. Alt det vil I høre nærmere om, når der foreligger noget konkret.

Vedr. fjernelse af høften er der stadig ikke noget nyt !. Også den sag er stærkt utilfredsstillende, da vi fik stillet i udsigt, at den ville være fjernet i maj 2017. 

P-afgift

Og så har vi fået endnu et problem. Ved en tilfældighed blev vi i sidste uge opmærksomme på, at Valkyrien og andre foreninger i området ved Sdr. Strand omfattes af den kommende zone for betalingsparkering, der træder i kraft til september. Vi gik straks i aktion blandt andet ved at Steen Rasmussen stillede spørgsmål omkring sagen på sidste byrådsmøde. Kirsten har rettet henvendelse til borgmesteren, Marie Stærke og Mette Jorsøe, og vi har fremført vores indvendinger til pressen. Ellen arrangerede et møde, i Den Gule hal tirsdag d. 27. juni med alle de andre foreninger, der bliver berørt af planerne. Det resulterede i, at vi har nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med formændene fra de forskellige foreninger. Vi mødes allerede i morgen, d. 30. juni, og sammenfatter alle de argumenter, der er mulige at fremføre for at forhindre den helt absurde plan.

Men også i denne sag er der et lyspunkt, da vi netop igår fik en henvendelse fra Mette Jorsøe og dagen efter fra Marie Stærke. De har bedt forvaltningen om at udarbejde et forslag, som på den ene eller den anden måde fritager os fra betaling. Så der er håb forude og vi vil naturligvis holde jer orienterede omkring udviklingen. Men følg også selv med i pressen. Vi har tæt kontakt til pressen, der allerede mandag d. 26. juni havde et flere sider langt indlæg om sagen. I den kommende Lørdagsavis vil der blive omtalt i lederen m.v. Vi kæmper på alle fronter, og det er vigtigt, at vi har været så hurtigt ude- det er jo også valgår til efteråret- så vi håber der findes en løsning.

Til slut vil vi ønske jer alle en rigtig god sommer og på gensyn til næste sæson.

Og husk så at vi fejrer Valkyriens 25 års jubilæum d. 11. november. Der kommer snart program og invitation ud omkring dagen, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det samme gælder Sdr. Havnedag, som vi igen i år fejrer med maner lørdag d. 26 august.

Kærlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Ellen og Kirsten 

Fra: Eyvind Lindboe [mailto:el@koegekyst.dk]
Sendt: 15. juni 2017 14:01
Til: Kirsten Lund Jørgensen <klj@le-febre.dk>; ellen.tange@yahoo.dk
Emne: Valkyrien, bygning

Hej Kirsten og Ellen

I får her de synspunkter. Som bestyrelsen tilkendegav på mødet i sidste uge:

• Der mangler en analyse af områdets karakter og badeanlæggets samspil med omgivelser og aktiviteter.

• Badeanlægget skal respektere sin fine placering på en ø.

• Anlægget skal med denne placering, i kraft af sin arkitektur også tilføre de offentlige arealer omkring badeanlæggets kvalitet. Der skal være kik til havet, også for forbipasserende, valg af materialer m.v.

• Den nye bro som forbinder området med den sydlige mole skal kunne opleves som et nyt element både som forbipasserende og fra land hvis man opholder sig i klubområdet sydvest for badeanlægget.

• Badeanlæggets lukkede karakter skal reduceres.

• Der skal tages stilling til offentlig/privat adgang til området, evt. periodeopdelt med en sommersæson og en vintersæson.

Desuden gav de tilslutning til at Valkyrien kan benytte det foreliggende skitseprojekt som grundlag for for fonds-/tilskudsansøgninger, men med bemærkning om at projektet vil blive tilpasset/justeret.

Og endelig ønskede de at se sagen igen, når skitseprojektet var blevet justeret.

Jeg har aftalt med Dan at jeg laver et forslag til en aftale om, hvordan vi kommer videre med justeringer af projektet. Jeg regner med at lægge et par møder ind med jer i det videre forløb. I den forbindelse vil jeg gerne høre hvordan det ligger med jeres ferieplaner. Det kunne være rigtig godt hvis vi kunne nå at få justeringerne på plads inden næste bestyrelssmøde i starten af september.

NB. Jeg har brug for et snarligt opkald med henblik på at få aftalt den videre proces omkring etablering af bølgebrydere.

Mvh Eyvind

 

 

Workshop - 3 referat

Kære medlemmer 
Onsdag d. 3. maj 2017 kl. 17-19 afholdt arkitekterne Hasløv og Kjærgaard 3. workshop med Valkyriens medlemmer.
Allerede i dag (7. maj)  modtog vi referatet fra arkitekterne og vi skynder os at sende det rundt til jer alle sammen.
Referatet kan læses via nedenstående link.
 
 
/Bestyrelsen 
VAL FREMTID 2016

Workshop - 1 referat

Køge Kyst
Koncentrat af workshop om nyt område for Valkyrien
Sag nr. KØK 38.1, 21. december 2016

Den 14.12.2016 blev der på Skolevej 7, Rishøj i Køge, stueetagen, lokale 4 og 5 afholdt en workshop om det nye område for Valkyrien, Køge Kyst. Der mødte ca. 50 aktive vinterbadere op til arrangementet.

Workshoppens fokus var områdets grundlæggende forudsætninger – størrelse, placering af badeområde, bebyggelse, kystbeskyttelse mv. Den kommende bebyggelse skal først diskuteres på en efterfølgende workshop.

Workshop
Lene Jensen, Køge Kyst bød velkommen og fortalte nærmere om tidsplanen for forløbet og de kommende anlægsarbejder, både det nye areal til Valkyrien og fjernelse af den nordlige høfde.

Nyt areal. Det forventes, at det nye areal vil stå byggemodnet (vand, kloak og el, forberedelse til badebro(er) og asfalt som afslutning på toppen af halvøen) august 2017. Herefter kan byggeriet af det nye klubhus efter planen påbegyndes.

Nordlige høfde. Redegørelse med undersøgelser af hvilke konsekvenser, det vil have at fjerne den nordlige høfde, er udarbejdet. Materialet er sendt til Køge Kommune, som skal beslutte, hvad der skal ansøges om hos l Kystdirektoratet..

Fjernelse af høfden er ikke en forudsætning for, at det nye areal kan etableres og komme til at fungere. Der skal ikke bruges materialer fra den på det nye areal.

I salen var der udtalt utilfredshed med det langsommelige sagsforløb, bekymring for næste års badesæson, men også en vilje til at se konstruktivt fremad.

Efterfølgende præsenterede Dan Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard udviklingsarbejdet omkring det nye område for Valkyrien. Præsentationen fokuserede på opbygningen af selve øen og adgangsmulighederne til vandet, principiel placering af bygninger mv. og de potentialer, der er for at Valkyrien får et attraktivt aktivitetsområde. Der blev vist to principper for bølgebrydere – en mur (møbel) og ”liggesten” – begge støbt i beton.

Efter oplægget blev følgende spørgsmål debatteret i mindre grupper:
• Badeområdet
• Udearealer til ophold
• ”Privathed” / adgang for alle
• Handicaptilgængelighed
• Ønsker til anlægget – hvilke funktioner skal der være?
• Materialer
• Mikroklima (læ og sol)*
• Adgangs- og parkeringsforhold

Derudover blev det også diskuteret, hvordan det kommende klubhus skal spille sammen med udearealerne. 

I dette koncentrat samles alle gruppernes forslag under temaerne:
1. Broer og badeforhold
2. Kanten og bølgebryderanlæg
3. Belægning
4. Funktioner
5. Bygning og materialer
6. Parkering
7. Diverse

Koncentratet skal læses som en ønskeliste til det kommende anlæg.

1. Broer og badeforhold
• Badesikkerhed – godt udkig fra sauna og klubhus · Bred bro, så flere kan gå op og ned på samme tid.
• Brede trin på bro, så man kan gå forlæns ned
• Nederste trin på trappen som platform
• Evt. broer med to hældninger
• Flere trapper på den inderste bro – nogle ønskede sig tre · Rækværk på begge sider af bro og trappe, som går ned i vandet.
• Vindafskærmning på broen
• Skridsikker belægning på gangarealer, evt. gummi med huller
• Mulighed for at hænge badekåbe og håndklæder
• Stor platform
• Bænk på broen
• Lys på bro og trappe
• Eksklusivt anlæg
• Bred betontrappe med gelændere
• Ståltrin på trapperne
• Evt. rampe til dårligt gående
• Forskellige vanddybder

Nogle ønsker er i modsætning til andres, bl.a. var der en del, der ønsker sig to broer, mens andre ikke vil betale/vedligeholde mere end én. Desuden mente nogle, at én bro ville sikre anlægget større privathed.

2. Kanten og bølgebryderanlæg
• Fokus på at tang ikke sætter sig fat på sten – glatte sten øverst. · Gennemsigtig bølgebrydermur – evt. kun delvis · Muren kan evt. indrettes som bar/bord.
• Naturstenbølgebrydere
• Kunstværker på bølgebryderne
• Betonmøbler som bølgebrydere
• For at mindske overskyl / oversvømmelser kan hele arealet hæves ½-1 m

Ønsket var generelt, at der skulle være en vis transparens gennem bølgebryderanlægget, og at det skulle kunne bruges til ophold.

3. Belægning
• Minus asfalt – passer ikke ind og det bliver for varmt
• Fliser og / eller træ
• Insitustøbt beton
• 50 cm tyk betonplade på hele arealet

4. Funktioner
• Grill- og bålpladser
• Flagstang
• Flytbare lævægge
2
• Glasskærme – evt. sat i kors
• Udendørs bruser
• Udsigt
• Private solgårde
• Vindmølle
• Tagterrasse (væg mod nord)
• Afskærmning mod stier
• ”den lange bænk”
• Solbænke
• Kar med havvand ”Cirkel”
• Overdækket (lille) halvtag med bænk og knage til udendørs omklædning
• Afskærmning mod sti

5. Bygning og materialer
• Bygninger i 1½ etage
• Én indgang til bygning
• Tre faciliteter i huset – sauna, omklædning og sammenkomststue
• Redskabsskur
• Bygning i vinkel
• Tagterrasse
• Fuld udsigt fra sauna – ikke indblik
• Vinduer fra gulv til loft fra øst til vest og skylight i sauna
• Hævet sauna, så der er udkig til badebro
• Glas fra gulv til loft i klubhus
• Vinduer mod øst og syd
• Større lokaler = flere medlemmer
• Lærketræ til beklædning af hus og terrasser

6. Parkering
• Cykelparkering tæt på
• Cykelstativer til brede dæk
• Bilparkering, samme antal som i dag og tæt på
• Mulighed for P-anlæg

7. Diverse
• Handicapvenligt
• Så privat som muligt – hele året

Mødet sluttede af i forventning om en god proces og et fint resultat. Aftalen er, at dette sendes frem til kommentering og tilføjelser. Næste workshop om selve bygningen afholdes i februar 2017.

Vedhæftet plakaterne, som I lavede dem.

Dan B. Hasløv

Ny badeanstalt - workshop 1

Kære deltagere 

Den første af 2 workshops afholdes 
Ons. d. 14. december fra kl. 16-19 
Sted: Skolevej 7, Rishøj i lokale 4 & 5  

Vi gør opmærksom på, at workshoppen er for de medlemmer, der har tilmeldt sig senest mand. d. 5. december 2016.

Vi glæder os meget til at se jer og ser frem til en positiv proces.

/Bestyrelsen 

Seneste Nyt - september 2016

KÆRE ALLE, vikinger, skjoldmøer og skrællinger.  

Det glade budskab er givet nået frem til mange af jer, men nu får I det også på tryk – det er sikkert og vist – vores vedholdenhed har båret frugt:

Vi FÅR vores ny badeanstalt med en fantastisk placering, som beskrevet i orienteringen til jer medio juli.

Vi er glade og stolte og 1000 tak for jeres vedholdenhed, opbakning og opmuntrende ord, som har holdt modet oppe hos os i hele forløbet – 1000 Tak.

Som fortalt ved standerhejsningen kan vi ikke forvente indflytning før primo 2018,- den lille halvø, vi skal ligge på, bliver nemlig først færdig ultimo august 2017.

Men vi har jo, indtil vi flytter ud, stadig vores gode, gamle faciliteter, og de bliver givet forbedrede, når ”roden til alt ondt” = høfden er fjernet, og den skulle være væk ultimo december.

Når ”bølgerne” har lagt sig, tager vi og Køge Kyst stilling til, om der skal etableres en ny badebro.

Vi skal nu i gang med alt det sjove og spændende, nemlig udviklingen af vores nye sted, og her har Køge Kyst stillet arkitekt Dan Hasløv til rådighed under to workshops, som I alle bliver indbudt til at deltage i.

Første step er et indledende møde, som Ellen og jeg tager med arkitekten, og her har vi alle de bidrag med,som vi har indhentet fra navnlig vores arbejds-/følgegruppe.

Vel mødt i havet, på stranden, i Havstuen og ved arbejdsbordet.

På bestyrelsens vegne med glade hilsner
Kirsten Overviking

Seneste nyt - 25. august 2016

Kære medlemmer

I får hermed til orientering de to mails, som jeg sendte til henholdsvis Køge Kyst henholdsvis Borgmester Flemming Christensen, Mette Jorsø og Marie Stærke d. 25. august.

Køge Kyst har bestyrelsesmøde i dag mandag d. 29. august, og Ellen og jeg skal til møde med Køge Kyst på torsdag, hvor vi har en forventning om, at vi bliver præsenteret for et endeligt projekt med angivelse af vores endelige placering, samt tidsplan, og herudover en stillingtagen til vores ønske/krav om en midlertidig løsning, gerne en ny bro.

I får et referat ”på skrift”, når vi har haft bestyrelsesmøde i Valkyrien næste mandag d.5. september, men forinden en mundtlig orientering, når vi mødes til vores standerhejsning på søndag d. 4. september.

Mange hilsner
PVB
Kirsten Overviking

Fra: Kirsten Lund Jørgensen
Sendt: 25. august 2016 10:21
Til: 'Tove Skrumsager Frederiksen' <tsf@koegekyst.dk>; Lene Jensen 
Emne: Valkyrien - seneste projekt

Kære Tove Skrumsager og Lene Jensen.

Jeg henviser til seneste korrespondance, som ses nedenfor.

Jeg kontaktede dig Lene, d. 3. august, jf. min mail til jer sendt d.22.juli, i forventning om, at der forelå noget konkret om vores placering, tidsplan herunder for detailprojektet. Det gjorde der imidlertid ikke, og/men vi fik senere samme dag indkaldelse til møde hos jer d. 1. september.

Vi har en forventning om, at vi på dette møde bliver præsenteret for et konkret projekt med endelig placering af Valkyriens ny badeanstalt og en tidsplan..

Som nævnt i min mail af d. 18.juli, jf. nedenfor, må vi desværre se i øjnene, at vi heller ikke i dette år kommer på plads, og vi har derfor foreslået, at der opsættes en ny bro, således at vi kan komme i vandet.

Imødekommelse heraf eller et alternativt afhjælpningsforslag imødeser vi tillige på mødet d. 1. september, således at vi kan orientere vores medlemmer herom, når vores sæson starter med standerhejsning søndag d. 4. september.

Som nævnt vil den nye bro angiveligt kunne flyttes/genanvendes, når vi flytter til vores nye sted.

Som videre nævnt i min mail af d.18.juli vil vi gerne sikres et tilstrækkelig stort areal, gerne 1.200 m2, da vi forventer en øget medlemstilgang, når vore ”nye domicil” er på plads og tilflytterne i ”Strandhusene” får øje på os.

Vi har mange idéer og planer til forskønnelse af vores ny badeanstalt med det sigte at gøre denne og området omkring og dermed det ny havneområde så attraktivt som muligt. Men vi kan i sagens natur ikke ”tage hul på disse planer”, før vi har et konkret projekt.

Vi ser frem til mødet næste torsdag

Henset til at Køge Kommune er part i sagen, sender jeg kopi af denne mail til Flemming Christensen, Mette Jorsø og Marie Stærke, som udover at være byrådsmedlemmer tillige har plads i Køge Kyst´s bestyrelse.

----------------------------------------

På vegne Valkyriens bestyrelse
Kirsten Lund Jørgensen
Overviking

 

Fra: Kirsten Lund Jørgensen
Sendt: 25. august 2016 10:45
Til: 'Flemming Christensen (Byråd)' <flemming.christensen@koege.dk>; 'Mette.joersoe@koege.dk' <Mette.joersoe@koege.dk>; 'Marie Stærke' <marie.staerke@koege.dk>
Emne: VS: Valkyrien - seneste projekt

 

Kære Flemming Christensen, Mette Jorsø og Marie Stærke.

Jeg sender hermed den seneste korrespondance med Køge Kyst, herunder den mail jeg netop har sendt til Køge Kyst, til jeres orientering og med henblik på det forestående bestyrelsesmøde i Køge Kyst.

Jeg har haft den fornøjelse at redegøre for Valkyriens forhold og det hidtidige forløb under møder med dig, Flemming, og med dig Marie, og jeg glæder mig til også at tale med og møde dig, Mette.

Vi håber, at alle ender bindes sammen på bestyrelsesmødet i Køge Kyst, således at vi får et konkret projekt at arbejde videre med, når vi mødes med Køge Kyst næste torsdag.

Som nævnt i den netop afsendte mail til Køge Kyst, vil vi i Valkyrien gøre alt for at medvirke til at gøre det ny havneområde så attraktivt som muligt. Vi har mange planer ”på tegnebrættet”, men vi kan ikke komme videre, før vi har fået et konkret projekt.

 

Mange venlige hilsner Kirsten
Kirsten Lund Jørgensen 

Dagbladet 21. juli 2016

Kære medlemmer 

Her følger som lovet artiklen fra Dagbladet 21. juli 2016:
Vinterbadere stadig på gyngende grund
fremtidsudsigter: Valkyrien i Køge venter stadig på helt klar besked om, hvor de skal flytte hen på Søndre Havn.

Af Torben Thorsø
- Der er da stor frustration her i klubben og det er svært at holde modet oppe, når vi igen og igen bliver præsenteret for løsninger, der alligevel ikke kan lade sig gøre, siger Kirsten Lund Jørgensen.
Tidligere på sommeren blev klubben nemlig præsenteret for oplægget til en »endelig« løsning, der ville placere vinterbaderne på et udspring på den sydlige del af molen - lige efter den planlagte gennemsejling til blandt andet havnens kano- og kajakklub. Den løsning er dog nu skrottet og i stedet ser det ud til, at vinterbaderne får plads i krogen op til moleanlæggets sydlige ende - før gennemsejlingen.
Kirsten Lund Jørgensen forklarer, at af sikkerhedsmæssige grunde, såvel som for at sikre Valkyriens medlemmer en tilpas vanddybde, så er parterne blevet enige om at ændre projektet. Den påtænkte gennemsejling flyttes længere ud og får et skråt forløb og Valkyriens ny badeanstalt placeres på et areal, der etableres før gennemsejlingen. 

Køge: Tredje gang var ikke lykkens gang for vinterbadeklubben Valkyrien.

Det seneste udspil til en ny placering af klubbens aktiviteter endte også med at være en planmæssig maveplasker og klubbens »Overviking«, fortæller, at det er svært ikke at miste modet og den positive indstilling.

- Nu har vi fået borgmesterens ord for, at der endelig sker noget og, at der skulle være lavet en aftale mellem kommunen, havnen og Køge kyst som skulle give resultater, oplyser hun.

Ny placering
- Vi skal således ikke krydse broen, for at komme til vores nye lokaliteter, siger hun og fortsætter:

- Bestyrelsen har nikket ja til forslaget, men betinget af, at vi sikres et tilstrækkeligt stort areal. Vi forventer jo en øget medlemstilgang, når vores ny ”domicil” er på plads.

Baggrunden for de nye planer er, at Køge Havn alligevel ikke havde godkendt Valkyriens placering på ”trekanten”, der skulle skabes på sydmolen.

Borgmester på banen
Det fik klubbens bestyrelse til at kontakte Køges borgmester, Flemming Christensen (K), da han blandt andet sidder i bestyrelsen i både Køge Kyst og Køge havn.

Her redegjorde man for hele det frustrerende forløb, hvor vinterbadernes badeforhold først blev ødelagt af fedtemøg, hvorefter flere forslag til en ny placering af klubbens aktiviteter faldt til jorden.

- Borgmesteren lovede at følge op på sagen og handle - og det blev gjort, siger Kirsten Lund Jørgensen og fortæller, at Flemming Christensen tog sagen op med Køge Kyst og Køge Havn, så der nu foreligger en helt ny situation med en placering først på sydmolen.

- Det har virkelig været op ad bakke og folk her i klubben har været vrede og frustrerede. Men nu er vi fortrøstningsfulde og håber, at det lykkedes med den nye placering. Vi er optimistiske og er sikker på, at dén placering er den helt rigtige for os, fortsætter hun.

Valkyrien har meddelt Køge Kyst, at nu hvor projektet sandsynligvis ikke bliver klar til vintersæsonen, så regner man med, at der som et minimum bliver etableret en badebro ved klubhuset på Søndre Havn.

Den nærmere dialog angående det nye projekt vil blive genoptaget med Køge Kyst når selskabet er oppe på fuld bemanding i august.

Seneste korrespondance med Køge Kyst 2016

Kære alle Valkyriens medlemmer. 18. juli 2016

Hermed den seneste korrespondance med Køge Kyst.
Vi er i bestyrelsen efter navnlig borgmester Flemming Christensen  indgriben optimistiske. Vi følger op over for Køge kyst,- det skal I ikke være i tvivl om.

Se tillige artikel i Dagbladet d. 21. juli, opsat på opslagstavlen,
og når den er modtaget elektronisk fra Thorben Thorsøe som lovet, vil den blive sendt til jer direkte.

Rigtig mange hilsner
Pvb. bestyrelsen
Kirsten Overviking

 

Fra: Kirsten Lund Jørgensen
Sendt: 22. juli 2016 19:01
Til: 'Tove Skrumsager Frederiksen' <tsf@koegekyst.dk>; Lene Jensen (lj@koegekyst.dk) <lj@koegekyst.dk>
Cc: 'Flemming Christensen (Byråd)' <flemming.christensen@koege.dk>;
'el@koegekyst.dk' <el@koegekyst.dk>

Emne: Valkyrien - seneste projekt

Kære Tove Skrumsager og Lene Jensen.

Lige til orientering, jf. min korrespondance med  senest Ejvind Lindboe,
vil jeg kontakte jer, når jeg er tilbage fra ferie d. 3. august med en forventning om, at der foreligger en tidsplan for færdiggørelse af detailtegninger og for de møder med Køge havn, Køge Kommune og Køge Kyst, som vi finder absolut nødvendige.

Venlig hilsen
Kirsten
Overviking Valkyrien

Fra: Eyvind Lindboe [mailto:el@koegekyst.dk]
Sendt: 18. juli 2016 14:00
Til: Kirsten Lund Jørgensen <klj@le-febre.dk>
Cc: Flemming Christensen (Byråd) <flemming.christensen@koege.dk>;
Tove Skrumsager Frederiksen <tsf@koegekyst.dk>; Lene Jensen <lj@koegekyst.dk>

Emne: SV: Valkyrien - seneste projekt

Hej Kirsten
Jeg har netop snakket med Tove fra hendes feriedomicil og kan
give følgende tilbagemelding på din henvendelse:

Køge Kyst er i dialog med Køge Jorddepot om tekniske forhold vedr. løsningen.
Der foreligger endnu ikke en tidsplan for den videre proces
og herunder for de nødvendige møder, men dette vil være noget af det første, der bliver taget fat på umiddelbart efter Tove
er tilbage fra ferie den 1. august.

mvh
Eyvind Lindboe
chefkonsulent
byudvikling, anlæg
+45 24 24 43 18 / el@koegekyst.dk

Fra: Kirsten Lund Jørgensen [mailto:klj@le-febre.dk]
Sendt: 18. juli 2016 11:52
Til: Eyvind Lindboe
Cc: Flemming Christensen (Byråd)
Emne: VS: Valkyrien - seneste projekt
Prioritet: Høj

Kære Ejvind Lindboe.

Hermed som aftalt den mail, jeg tidligere i dag sendte til Tove,
som så er på ferie ligesom Lene.
Vil du derfor venligst i løbet af ugen ringe tilbage til mig på 22628900, da  jeg gerne vil kunne give vores medlemmer lidt info om navnlig tidsplan, før jeg rejser på ferie førstkommende lørdag og så give dig de datoer, vi finder ønskelige for kommende møder.

På forhånd tak og venlig hilsen
Kirsten

Fra: Kirsten Lund Jørgensen
Sendt: 18. juli 2016 11:37

Til: 'Tove Skrumsager Frederiksen' <tsf@koegekyst.dk>
Cc: 'Flemming Christensen (Byråd)' <flemming.christensen@koege.dk>;
Lene Jensen (lj@koegekyst.dk) <lj@koegekyst.dk>

Emne: Valkyrien - seneste projekt
Prioritet: Høj

Kære Tove Skrumsager.
Lene er på ferie og derfor retter jeg henvendelse til dig i dag, hvor du skulle være tilbage fra din ferie.

Borgmester Flemming Christensen har orienteret mig om først drøftelserne og beslutningerne relateret til Valkyrien på bestyrelsesmøde i Køge Kyst d. 24. juni dernæst om de aftaler, der den følgende fredag blev indgået mellem Køge Kommune, Køge Kyst og Køge Havn:

Af sikkerhedsmæssige grunde, såvel for at sikre Valkyriens medlemmer en vanddybde, så vi kan bunde og bådene sikres en tilstrækkelig dybde i gennemsejlingen, ændres projektet, således at den påtænkte gennemsejling flyttes længere ud og får et
skråt forløb, og Valkyriens ny badeanstalt placeres på et areal,
der etableres før gennemsejlingen.

Jeg har set ”råskitsen” og bestyrelsen har nikket til forslaget, men vi vil gerne sikres et tilstrækkeligt stort areal, gerne 1.200 m2, da vi forventer en øget medlems tilgang, når vores ny ”domicil” er på plads og tilflytterne i ”Strandhusene” får øje på os -, og at vi videre sikres rent vand og tilstrækkelig vanddybde.
Jeg skriver til dig, Tove, idet jeg venligst anmoder om, dels at detailprojektet hurtigst muligt færdiggøres og forelægges os til godkendelse eventuelt og gerne under møde, hvor repræsentanter/beslutningstagere fra Køge Kommune, Køge Kyst og Køge Havn er til stede, og videre, at arkitekterne også tages i ed med henblik på snarest muligt møde.

Vi må jo nok se i øjnene, at vi næppe i dette år ”kommer på plads”, og vi anmoder derfor tillige om, at den gamle bro, der ikke mere kan benyttes, erstattes af en ny, således at vi kan komme i vandet, når vores sæson starter d. 1. september. Denne ny bro kan formentlig anvendes/genanvendes, når vi flytter til vores ny badeanstalt.

Jeg tager på ferie førstkommende lørdag og er tilbage tirsdag aften d. 2. august.
Jeg vil imidlertid meget gerne have en tilbagemelding fra dig omkring tidsplan for færdiggørelse detailprojekt og møder, inden jeg tager på ferie, og beder dig derfor venligst ringe mig op i løbet af denne uge på 22628900.

Flemming Christensen er cc denne mail (og selvfølgelig også Lene).

Venlig hilsen
Kirsten Lund Jørgensen
Overviking Valkyrien

Seneste udvikling ...JUNI 2016

IGEN ER DER FORSINKELSER OG VI MÅ VÆBNE OS MED TÅLMODIGHED

Det er helt utilfredsstillende, at vi endnu engang er nødsaget til at sende et nyhedsbrev ud til vore medlemmer med denne overskrift, men det er desværre en kendsgerning . 
Som det vil være alle bekendt præsenterede Køge Kyst os til Generalforsamlingen 2016 for et helt nyt forslag til kommende placering af Valkyrien. Det blev godt modtaget og bestyrelsen fik et klart mandat til at gå videre med planerne. Kirsten og Ellen har i forbindelse med de nye planer haft møde med Køge Kyst d. 8.april og d. 14. april. Da blev vi stillet i udsigt, at vi skulle mødes med Køge Kyst og den af Køge Kyst valgte arkitekt, som vi glædede os til at møde i uge 20, og mødet blev ”aftalt” til d. 20. maj. Det blev siden ændret til ”måske uge 20 – og hvis ikke, så uge 21 ”og i hvert fald inden d. 26. maj. Det holdt imidlertid heller ikke, og vi fik så senest en ny mødedato, nemlig d. 30. maj,- om det skulle være mellem 13 og 15 eller et andet tidspunkt på dagen, afhang, ifølge det for os oplyste, udelukkende af arkitekterne. Problemer med Køge Havn og/eller andre hørte vi ikke noget om.

Både Ellen og Kirsten talte med Køge Kyst d. 18. maj, inden vi samme aften havde møde med vores bestyrelse og arbejds- følgegruppe, og i tillid til, at dato for møde med arkitekten nu lå fast, orienterede vi selvfølgelig bestyrelse og følgegruppe, ligesom vi forhåndsorienterede vores medlemmer. Samtidig reserverede vi Teaterbygningens store sal d. 14. juni fra kl.17.00 til et møde, hvor vi ville orientere medlemmerne om den første workshop, og hvor vi samtidig ville indbyde/opfordre vores medlemmer til dialog om placering og indretning.
Som I kan se har vi løbende indrettet os på de datoer, der har været i spil , men nu viser det sig, at alt igen er ændret, da vi netop har modtaget en mail, hvoraf det fremgår, at der pågår diverse undersøgelser , som vi indtil nu intet har hørt om, og arkitekten bliver slet ikke nævnt, jvf. vedlagte mail . Næste møde kan derfor først finde sted tidligst ultimo juni, hvilket vi, som det fremgår, først fik besked om igår efter Køge Kyst skriftligt er blevet rykket flere gange af Kirsten for et svar om mødedato. 

VI AFLYSER DERFOR STORMØDE d. 14. juni OG AFBESTILLER DEN STORE SAL PÅ TEATERBYGNINGEN, OG SÅ MÅ VI SE, HVORNÅR VI KAN KOMME VIDERE.

Vi vil ikke lægge skjul på, at vi synes, at over 700 medlemmer af Valkyrien efterhånden bliver kørt så meget rundt i manegen, at det ikke er sjovt længere. Vi indretter vores kalender gang på gang på nye datoer, men ustandselig sker der forsinkelser, og nu går vi snart ind i en ferieperiode , hvor det bliver svært at samle folk. 
Men vi vil naturligvis som hidtil kæmpe videre og I hører nærmere så snart, der er nyt. 
Indtil da god sommer til alle
og de bedste hilsner på bestyrelsens vegne
Kirsten og Ellen

Til Valkyrien
2. juni 2016

Det er desværre lidt tid siden I har hørt fra os sidst, men jeg vil lige give en status.
Vi er i dialog med Køge Havn vedr. etableringen af et badeanlæg på sydsiden af sydmolen, som I tidligere har set skitserne til. Dialogen vedrører de sikkerhedsmæssige forhold, da vi har udfordringer med dels at sikre badesikkerheden på sydsiden af sydmolen og dels sikkerheden omkring sejlads med store og små fartøjer i havnen nord for sydmolen.
Vi arbejder på at finde en løsning hurtigst muligt, så vi kan komme videre med den konkrete planlægning. Imidlertid kan vi risikere, at dette først kan ske på den anden side af næste bestyrelsesmøde i Køge Kyst ultimo juni 2016. 
I får en tilbagemelding fra os så snart der foreligger en løsning.

Lene Jensen 
chefkonsulent
+45 23 40 15 57 / lj@koegekyst.dk
Køge Kyst P/S

 

Oplægget til de 2 workshops som Køge Kyst vil afholde, kan downloades via linket herunder. Det er Arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard, der står for afviklingen af de to workshops.

WORKSHOPS 1+2 (PDF)

Seneste nyt fra Køge Kyst 19.03.2016

Kære medlemmer

Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 3. marts 2016 er netop blevet uploadet til Valkyriens hjemmeside.
Forsinkelsen skyldes, at vi har ventet på Køge Kysts referat af mødet d. 3. marts kl. 16.
Her kan du læse referatet af punktet på bestyrelsesmødet:

2) Seneste udmeldinger fra Køge Kyst efter møde afholdt d. 3. marts kl. 16
Møde afholdt med Køge kyst med deltagelse af Valkyrien (Ellen og Kirsten) og Kano-og kajakklubben (bestyrelsen). På sidste møde, blev det bl.a. aftalt, at Køge Kyst skulle vurdere sikkerheden ved de tre forslag, der blev fremlagt på dette møde, idet vi fra Valkyrien ville have ”garantier” for, at løsningsforslagene var sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Den vurdering fik vi ikke. Vi fik heller ikke en begrundet indstilling til det forslag, som Kano-og kajakklubben havde fremsat, og som vi (Valkyrien) på mødet principielt havde nikket til. Blot fik vi en melding om, at projektet var for dyrt. Køge Kyst fremlagde så en såkaldt foreløbig kysthydraulisk analyse, der skulle beskrive forholdene før og efter etablering af den ny strand. Det blev vi ikke meget klogere af, heller ikke af udmeldingen om, at Køge Kyst muligvis ville fjerne den ny mole, som muligvis var roden til alt ondt.

Vi tilkendegav igen igen, at vi ville se et projekt, der tilgodeså vores krav : rent vand – tilstrækkelig vanddybde – og som lovet – en ny badeanstalt. Således forhold, som de var, før Køge kyst gik i gang med at etablere den ny strand. Vi tilkendegav videre, at vi ikke kunne tage stilling til, hvorvidt, det var formålstjenligt at fjerne molen, men at udgifterne til en evt. fjernelse heraf, var Valkyriens budget uvedkommende.

Det var desværre ikke et positivt møde, vi var alle ret frustrerede, da vi forlod mødet. Der bliver imidlertid lejlighed til at stille spørgsmål til Valhalla, hvor repræsentanter fra Køge Kyst indleder mødet.

Referent : Kirsten

Fra: Kirsten Lund Jørgensen 
Sendt: 17. marts 2016 20:16
Til: Lene Jensen (lj@koegekyst.dk) <lj@koegekyst.dk>

Kære Lene

Drøftelserne under mødet d.3. marts giver os anledning til følgende:

Indledningsvis præciseres, at som vi stedse har pointeret, har vi ikke den ekspertise, der skal til, for ”teknisk” at kunne vurdere de forslag, som vi løbende er blevet præsenteret for. Vi går ud fra og  i sagens natur gå ud fra, at når Køge kyst præsenterer løsningsforslag for os, så kan vi regne med, at vores krav om fortsat rent  vand og ” tilstrækkelig vanddybde ( som forholdene var, før Køge Kyst etablerede den ny strand, molebyggeri m.v.) er opfyldt. Vi går således ikke ind i en vurdering af, om de præsenterede forslag rent faktisk og teknisk opfylder disse krav. Ekspertisen ligger fuldt og helt hos Køge Kyst.

Når det er sagt, er vi naturligvis tilfredse med at blive inddraget i placering og udformning, herunder inddraget i fortsat dialog med Køge Kyst.

Vi har, som Kano-og kajakklubben drøftet de på møderne i januar præsenterede forslag, herunder forslaget fra Kano-og kajakklubben og de nye på mødet d. 3. marts fremlagte ”forslag”.

Vi finder – stadig væk uden at gå ind i en vurdering af det tekniske – at Kano-og kajakklubbens forslag er det mest interessante, og det ser vi gerne, at Køge Kyst arbejder videre med. Udover de fordele, som beskrives i mailen fra Peter Lydeking Andersen sendt d. 10. marts, vil vi gerne pege på, at forslaget yderligere dels medfører offentlig adgang til arealet, hvilket Kystdirektoratet vil lægge vægt på, når der søges om tilladelse til projektet, dels skaber mulighed for flere P-pladser. Forslaget indebærer videre, at molen bibeholdes, og at der således ikke skal bruges midler til at fjerne den.

Endelig – og det er på anbefaling og råd fra vores ”følgegruppe” - , tror vi,  at en ændring af Kano-og Kajakklubbens forslag, således at der etableres en lodret spunsvæg uden stensætning, vil eliminere tangforekomsten, idet der hermed etableres den bølgefælde, som skulle kunne holde tangen væk.

Videre finder vi, at Valkyrien med en placering af de nye bygninger på ”kanten” får den ugenerthed, som vi lagde vægt på, da Valkyrien på den ekstraordinære generalforsamling i september godkendte Køge Kysts forslag om etablering af en ny badeanstalt – den gang – placeret i fortsættelse af Kano-og kajakklubbens nye bro gående ud fra den nye strand.

Vi ser frem til fortsatte drøftelser på nærmere aftalt møde, som jeg vender tilbage til.

Udover Valkyriens bestyrelse og følgegruppe, vil også Kano-og kajakklubben blive orienteret om denne mail.

På vegne Valkyrien og med venlig hilsen
Kirsten Lund Jørgensen

 

Køge Kysts referat af mødet med Køge Kyst d. 3. marts kl. 16

1. Præsentation af nye kysthydrauliske analyser
Køge Kyst har ved rådgiver fået udarbejdet en foreløbig kysthydraulisk analyse, som viser påvirkningen af kysten før og efter etablering af ny Sdr. Strand.
Analyserne omhandler bl.a. hvordan de tidligere kystforhold omkring strøm og bølger kan genskabes i området, så vanddybder og vandkvalitet kan forbedres. 

 

2. Drøftelse af løsningsmuligheder
Med udgangspunkt i de foreløbige undersøgelser blev skitseret alternativer til det i efteråret 2015 beskrevne projekt med badebro og badeplatform. Alternativerne omhandlede både ændringer af kysten, opfyldning med sand og kanter. Alternativerne skal undersøges for stabilitet af strand og vanddybder. 

 

3. Den fortsatte projekterings- og planlægningsproces
På baggrund af drøftelserne på mødet får Køge Kyst udarbejdet yderligere kysthydrauliske vurderinger af de beskrevne alternativer, som fremlægges for arbejdsgruppen inden der træffes beslutning om valg af projekt.

Det indbydes til nyt arbejdsgruppemøde primo april 2016.

Køge Kyst blev inviteret til at deltage på Valkyriens generalforsamling den 11/4 kl. 19. 

 

Fra: Kirsten Lund Jørgensen
Sendt:
 18. marts 2016 18:57
Til: Lene Jensen (lj@koegekyst.dk) <lj@koegekyst.dk>

Kære Lene

Vi har i Valkyrien modtaget dit referat af det på mødet d. 3. marts drøftede.

Vi finder imidlertid ikke, at referatet er retvisende i den forstand, at de drøftelser, der pågik, indvendinger for og imod, synspunkter fra Kano-og kajakklubben og fra Valkyrien ikke er medtaget i dit referat.

Jeg foreslår derfor, at vi næste gang, der holdes møde, drøfter en procedure for fremtidige referater, herunder aftaler en kort frist for udsendelse efter mødet. Det er ikke hensigtsmæssigt, at der skal gå op til eller mere end to uger efter et møde, før referat udsendes.

Du har foreslået et nyt møde af en times varighed og placeret inden Valkyriens generalforsamling d. 11. april. Kano – og kajakklubben kan ikke på de tidspunkter, du har foreslået – af helt forståelige grunde – og da vi gerne vil have en drøftelse af/orientering om, hvad I /Køge kyst vil fortælle om på vores generalforsamling, vil vi gerne mødes med jer (alene) d. 8.april kl. 10.00.

Tidspunkt for nyt møde i arbejdsgruppen med hensyntagen til ønsket fra Kano-og kajakklubben imødeses herefter venligst og der bør henset til de erfaringer, vi har, afsættes minimum 2 timer.

Kano-og kajakklubben orienteres om foranstående.

Venlig hilsen
På vegne Valkyrien
Kirsten Lund Jørgensen

Referat fra møde 21. januar 2016

Kære medlem Hermed følger referatet fra mødet 21. januar 2016. Tilstede var repræsentanter fra Køge Kyst, Køge Kommune, Køge Kano og Kajak Klub og Valkyrien. 

1. Præsentation af deltagere og formål med mødet
Lene bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. Formålet med mødet blev drøftet og der blev udtrykt utilfredshed med, at det igen var nødvendigt at starte forfra i processen. Lene oplyste at processen bl.a. skyldes at Køge Kommune som kommende driftsansvarlig skal være deltager i projekteringsprocessen.

2. Præsentation af kendte forudsætninger for anlægsprojektet Lene oplyste, at Køge Kyst bestyrelsen den 19. november 2015 har besluttet at afsætte en beløbsramme på 7 mio. kr. til permanente løsning (badeplatformen) og bølgefælden. Lene gennemgik de skitserede løsning, som de har været drøftet med Valkyrien og Køge Kano og Kajakklub i efteråret 2015. Med udgangspunkt i de i december 2015 gennemførte opmålinger af vanddybderne blev gennemgået de konstaterede problemer ved løsningerne. For Valkyrien kan det blive et problem, at vanddybden ved badeplatformen ikke bliver over 1 meter ved dagligt vande. For Køge Kano og Kajakklub kan det blive et problem, at vanddybden kun bliver ca. 20 cm ved daglig vande.

3. Input fra alle parter, korte oplæg
Valkyrien udtrykte utilfredshed med at processen tager så lang tid og de var blevet lovet en badebro før jul og en badeplatform hurtigt. De var uforstående overfor at der var problemer med de fremlagte løsninger, som de var blevet lovet i efteråret 2015. Valkyrien vil godt indgå i drøftelser om andre løsninger, når deres krav om rent badevand uden tang, rette vanddybde og plads til foreningens bygninger blev tilgodeset. De havde ikke kendskab til en økonomisk begrænsning for løsningen. Køge Kano og Kajakklub fremlagde en alternativ løsning, hvor arealet mellem nordlige højde og den nye syd mole fyldes op og der skabes nyt fremskudt areal. På vandsiden af dette areal kan sætte bygninger og anlægges badebroer / isætningsanlæg. Køge Kano og Kajakklub var i øvrigt interesseret i at indgå i langsigtede drøftelser om placering af deres faciliteter. Køge Kommune var specielt interesseret i at deres blev etableret anlæg, som var hensigtsmæssige i forhold til drift og vedligehold. De var usikre på om de skitserede løsninger ville kunne klare det relativt hårde vejr, som er ved stranden. De har tidligere optaget badeanlæg om vinteren af samme grund.

4. Drøftelse af forudsætninger for projektering
Køge Kyst fremlagde 3 alternative skitser, hvor badeanlægget placeres længere ud i vandet eller på nordsiden af den nordlige højde. Fordele og ulemper ved disse blev drøftet. Køge Kyst oplyst, at der er indgået aftale med teknisk rådgiver Jørn Jensen vedr. projektering og at der skal indgås aftale med arkitekt omkring udformningen. Køge Kyst vil arbejde videre med - den oprindelige løsning, - alternativer med længere badebro, - alternativet nord for nordlige højde - alternativet hvor arealet mellem høfden og sydmolen inddrages. Køge Kyst vil sikre, at der er enighed om det valgte projekt før projektering påbegyndes. Alt efter hvilket projekt der vælges skal søges tilladelse hos Køge Kommune og Kystinspektoratet.

5. Tidsplan for projektering og udførelse
Der vil blive indkaldt til nyt møde om ca. 4 uger, hvor alternative løsninger vil blive drøftet. Valkyrien forventer at anlægget er færdigt, så det kan anvendes til den næste badesæson, som starter 1. september 2016. Den samlede tidsplan kan endnu ikke fastlægges, da der ikke er enighed om et egnet projekt. Valkyrien (Kirsten) har sendt nedenstående mail med kommentarer til referatet til Køge Kyst: Kære Lene. Tak for referatet, som i det store hele er retvisende, dog vil vi, Ellen og jeg, gerne have følgende indføjet (og eller præciseret):

Ad. 3. linje 2
:”-----badeplatform med nye bygninger, omklædningsrum, sauna og klubhus hurtigt.---”

Ad. 3. nederst s. 1. tilføjet:
”-----lovet i efteråret 2015. Valkyrien præciserede i den forbindelse, at Valkyrien ingen indflydelse har haft på de projekter, Valkyrien fik forelagt under møder med Jes Møller og Elisabeth Lihn Wolff d.30.juni og 15. september og som blev forelagt Valkyriens medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling d.17. september, vi har godkendt projekterne i tillid til, at de var udarbejdet teknisk forsvarligt og således at Valkyrien kunne bade (og ikke soppe) fra den ny badeanstalt .-------” 

Ad. 3. side 2. : en  tilføjelse/et sidste afsnit :
” Valkyrien tilkendegav, at Kommunen med forslaget fra Kano og Kajak klubben ville spare en stor del af de fremtidige driftsudgifter, som alt andet lige ville kunne kapitaliseres og komme det samlede projekt til gode”.

Ad. 5. 2. afsnit indføje:
¨”--------at anlægget som lovet er færdigt----”.

Jeg har markeret det, vi ønsker tilføjet af ”nemheds” grunde/for overskuelighedens skyld.
Ring gerne, hvis det fremsendte giver anledning til spørgsmål.
For Valkyrien og med venlig hilsen Kirsten

Da Kirsten ikke fik nogen respons på kommentarerne, og da tidshorisonten for nyt møde (ca. 4 uger)  er ved at være udløbet, fulgte hun op med nedenstående mail: 

 

Kære Lene.

Jeg er ikke helt klar over proceduren,- får vi et referat med vore rettelser/tilføjelser indarbejdede eller blot en bekræftelse på, at disse bemærkninger og tilføjelser, jf. min mail til dig sendt d. 3. februar, vedhæftes dit referat som en integreret del?

Dernæst efterlyser jeg, nu hvor der er gået tre uger fra vort sidste møde, en dato for det næste møde.


Venlig hilsen Kirsten

Bestyrelsen melder ud med yderligere orientering så snart vi har nyt i sagen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
Hermed følger, i fortsættelse af ovenstående, svar fra Køge Kyst: 

Kære alle
Vi arbejder med at undersøge om der er andre mulige alternative konstruktioner, der kan give bedre rekreative muligheder i området, end den foreslåede bølgereflektionsvæg. Undersøgelserne tager udgangspunkt i principperne for det forslag til opfyldning som vi drøftede på sidste møde. Det kræver bl.a. at vi undersøger bølgepåvirkning og strømforhold ved denne ændring. Umiddelbart er det nogle gode ideer, men vi skal have en hydraulisk ekspert til at se på anlægsudformning, vanddybder og konsekvenserne for tangophobningen, som vi jo helst vi undgå. Desuden skal vi kende detaljerne for udførelse og priser. De ekstra undersøgelser vedrører også undersøgelse af hvordan vi kan sikre rimeligt stabile vanddybder. Dette særligt i lyset af, at målingerne har vist at vi ikke kan forvente at vanddybden ud for den nye strand er stabil endnu. Vi skal derfor undersøge hvor meget mere sandet vil flytte sig, inden vi kan lægge os fast på en endelig placering af badeanlægget.
Disse undersøgelser er ikke afsluttet til uge 7. Jeg vil derfor foreslå at det planlagte arbejdsgruppemøde udskydes lidt, da vi gerne vil kunne præsentere resultaterne på vores næste møde.
Jeg vender tilbage med en ny tidsplan medio uge 7.
Jeg har noteret mig bemærkningerne fra Valkyrien vedr. referat fra mødet den 21. januar 2016. Jeg sørger for at disse bliver gemt sammen med referatet.
Venlig hilsen
Lene Jensen

Valkyrien må væbne sig med tålmodighed

3. februar 2016

Vi ønsker alle vinterbadere i Valkyrien et rigtig godt nytår. Som bekendt blev vores julegave fra Køge Kyst ikke indfriet og desværre tegner det til, at vi stadig må væbne os med endog meget stor tålmodighed, da sidste nyt fra Køge Kyst er, at Kirsten og Ellen var indkaldt til et møde d. 21. januar, hvor både Køge Kommune, Kajakklubben, Køge Kyst og vi var til stede.

Vi oplevede desværre på det møde, at det var som om, vi næsten begynder forfra. Køge Kyst har sat nye folk på opgaven, som først skal til at sætte sig ind i, hvad der er sket indtil nu, og nye problemer, som Køge Kyst ikke havde taget højde for, er indtruffet. Sidstnævnte handler om, at der er problemer med vanddybderne, så den nye badeanstalt ikke kan ligge, hvor det oprindeligt blev meldt ud fra Køge Kyst. Endvidere har Køge Kommune stillet som betingelse, at de bliver inddraget i projektet fra starten, da de på et senere tidspunkt jo skal overtage driften. Endvidere er det besluttet, at møderne fremover holdes sammen med Kajakklubben, da der skal findes løsninger, der ikke kan undgå at berøre begge parter. Sidstnævnte er vi dog rigtig glade for, da vi er gode naboer, og skal finde de bedste løsninger for begge parter.

Alt i alt er der altså på nuværende tidspunkt, hverken truffet beslutninger om den endelige løsning for Valkyrien, ej heller udarbejdet ny tidsplan, og projektet er endnu ikke så langt, at man kan snakke om myndighedsgodkendelser mv. Det er dybt utilfredsstillende.

Vi måtte stejlt holde fast i, at vi er totalt uden skyld i de opståede problemer, og at vi har fået tilsagn om en ny badeanstalt finansieret af Køge Kyst, som er lovet klar til indvielse inden Valkyriens næste sæson, altså senest 1. september 2016. Vi pressede voldsomt på, men enhver kan jo regne ud, at det ser endog meget vanskeligt ud, hvis Køge Kyst skal indfri deres løfter.

Positivt nyt er, at Køge Kyst nu har entreret med en ny rådgiver. Han har stor erfaring fra anlæg af bl. a Charlottenlund Badeanstalt. Han er ingeniør og rådgiver omkring de tekniske forhold, men der er endnu ikke valgt arkitekt på projektet.

Hvis I vil vide mere om, hvad Kirsten og Ellen fik forelagt på omtalte møde d. 21. januar med Køge Kyst, henviser vi til detaljerne i referatet fra sidste bestyrelsesmøde i Valkyrien. Bestyrelsesreferatet følger nederst I denne mail. Vi har valgt ikke at udsende de i referatet omtalte forslag omkring nye løsninger for placering af vores nye badeanstalt,, da alt er i spil lige nu og intet ligger fast. Det kan kun give grobund for forvirring.

Men vi vil naturligvis løbende holde jer orienterede om udviklingen, så snart der foreligger nogle mere faste planer. Vi håber, at vi snart kan komme med positive meldinger.

De bedste hilsner 
På bestyrelsens vegne

Ellen og Kirsten

 

Referat af bestyrelsesmøde 26.01 2016  
 
 1. Godkendelse af dagsorden
  Ad 1. Dagsorden godkendt.

 2. Henvendelse fra Festudvalget omkring ideer til kommende arrangementerog om bevilling af et ramme beløb til afvikling heraf. (Birgit Søborg vil være til stede under dette punkt. Derfor er det lagt som første punkt på dagsordenen)
  Ad 2. Festudvalget ønsker at få et rammebeløb, som de kan disponere over til arrangementer. Disse skal meddeles bestyrelsen i forvejen, men er i øvrigt festudvalgets ansvar. Der evalueres, når sæsonen er slut.

 3. Nyt fra Køge Kyst. (Kirsten og Ellen) (jf. Dagsorden for mødet d. 21. januar med Køge Kyst som følger som bilag til denne indkaldelse) Referent Kirsten
  Ad 3. Siden sidste bestyrelsesmøde, hvor vi på det seneste møde med Køge Kyst d. 9. november, blev præsenteret for en ny ”højre hånd” til Jes Møller, samt projektchef, Tove Skrumsager Frederiksen, der sammen med chefkonsulent Lene Jensen, nu står i spidsen for Valkyriens projekt, har jeg rykket Lene Jensen stort set ugentlig for at få en aftale på plads med Køge kyst og Køge Kommune, så vi kunne komme videre. Det lykkedes ikke til min store frustration. Ellen overtog rykkerproceduren efter nytår, men først i torsdag d. 21. januar kom mødet i stand.
  I mødet deltog de to førnævnte fra Køge Kyst, to fra Køge Kommune og fire fra Kano-og kajakklubben.
  Dagsorden, som fremsendt et par dage før, fik både os og repræsentanterne fra Kano-og Kajakklubben op på mærkerne - ”skulle vi nu til at begynde forfra?”
  Vi blev orienteret om, at projektet, som udformet og foreslået af Køge Kyst, Ikke opfyldte vores krav til vanddybde! Hvad havde Køge kyst forestillet sig, at vi skulle soppe? Så om igen! - Vi blev præsenteret for tre nye skitser, som vi i fællesskab gennemgik og kommenterede, navnlig fandt vi, at vandstrømningsforholdene skulle beskrives, da alle broer nåede længere ud. Herudover ønskede vi sikkerhed for, at vi overhovedet kunne komme sikkert ud til klubhusene i blæst, frost, sne m.v. Herudover drøftede vi et forslag fra Kano og Kajakklubben. Det forslag, der gik ud på at lukke ”hullet” bygge en platform, tiltalte os i meget høj grad. Vi foreslog så, at vores nye bygninger i givet fald blev placeret på platformen (og så kunne Kano-og Kajakklubben overtage vore huse). Det blev mødt med stor glæde af vores venligtsindede klub. Forslaget blev også positivt modtaget fra Køge Kyst MEN Lene Jensen forudså, at projektet dels ville blive dyrere end det, der var bevilget, dels at det nok blev sværere at få Kyst direktoratets godkendelse.
  Økonomien blev fra os kommenteret med, at vi ikke opererede med en beløbsramme, vi var blevet lovet en splinterny badeanstalt uden forbehold og uden begrænsninger af nogen som helst art, ej heller økonomiske, og det løfte ville vi fastholde Køge Kyst på.
  Mødet sluttede af med, at Lene Jensen ville forelægge vores betænkeligheder og Kano-og kajakklubbens forslag for Jørgen Jensen, herunder ville hun indhente priser.
  Nyt møde senest inden for en måned. På dette møde træffes beslutning om, prioritering idet vi dog forlangte, at såvel skitseforslag til anlæg af badeanstalt i vandet og på ”den ny halvø” skulle forelægges Kystdirektoratet til forhåndsgodkendelse.(Referent Kirsten)
 1. Økonomisk status. (Lars)
  Ad 4. Budget godkendt og regnskab godkendt.

 2. Stillingtagen til max antal medlemmer i Valkyrien
  Ad 5. Vi vurderer løbende medlemstallet.

 3. Regelsæt for brug af saunaen mv. (Ellen har haft kontakt med Helgoland)
  Ad 6. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som formulerer regler, der passer til vores klub. Gruppen består af Ellen, Dorethe og Mogens.

 4. Nyt om Valkyriens officielle deltagelse i Skagen Vinterbadefestival. (Svend Erik, Hans Jørgen m.fl. )
  Ad 7. Der blev givet et kort referat af programmet for vinterbaderfestivalen.

 5. Nyt fra ansvarsområderne.
  Ad 8. Redningskransen er flyttet til området ved den nye kajakbro. Sponsoraftalerne bliver revideret, Hans Jørgen sørger for at slette på hjemmesiden, Ellen og Kirsten kontakter eventuelle nye sponsorer.

 6. Fastsættelse af kommende bestyrelsesmøder.
  Ad 9. Næste bestyrelsesmøde bliver 3.3 kl. 19, mødet i februar er aflyst.
 • Fastsættelse af dato for den årlige middag for Bestyrelse og Festudvalg, Navneudvalg og Ypperstepræst.
  Ad 10. Dato bliver meldt ud senere.
 • Eventuelt
  Ad 11 Intet under evt.

Dorethe

VAL FREMTID 2015

Glædelig Jul

Kære Valkyriemedlemmer
Køge d. 18.12. 2015

Nu nærmer julen sig og som det allerede er meldt ud, får vi ikke den julegave, vi var stillet i udsigt.  Det hele er blevet forsinket og vi må væbne os med stor tålmodighed, men holde fast i, at vi når alt kommer på plads får vi en helt ny badeanstalt med rent vand og udsigt i første række til Køge Bugt. Det ligger helt fast og vi arbejder ihærdigt med at få alle de mange brikker til at falde på plads.

Nytårskuren er nu på bedste vis planlagt af vores ihærdige Festudvalg, og den finder som vanligt sted d. 31. december kl. 10 til 12. Champangepropperne vil springe og vi vil få lejlighed til at ønske hinanden godt nytår. Vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer ved denne lejlighed. 

Til gengæld har vi måttet aflyse vores traditionsrige DÅB , som ellers var planlagt til at finde sted  søndag d. 24 januar 2016.

Der er desværre ikke nogen, der har meldt sig til at blive døbt, og så var der i bestyrelsen stemning for at aflyse og så istedet samle alle gode kræfter om at lave en stor og festlig invielse af vores nye bro, når den forhåbentlig  kommer engang her i foråret.  Manglende dåbskandidater  ser vi som et resultat af, at vores badeforhold i denne sæson i den grad har været af varieret kvalitet. Det er der ikke noget at sige til, men så ser vi frem til et brag af en dåb i 2017, hvor vi har de nye faciliteter.

Nyt fra Køge Kyst.
Vi har været i kontakt med Køge Kyst stort set ugentligt. Siden vores sidste orientering har der på foranledning af både Kajakklubben og os været foretaget målinger af vanddybderne i det område, hvor broen er/var projekteret at skulle ligge. Herudover har Køge Kyst haft forhandlinger med Køge Kommune, der som tidligere nævnt på sigt skal overtage driften. Køge Kommune har herefter stillet krav om at være med i projekteringen af også første etape, nemlig den bro, som Køge Kyst havde lovet os til jul. Dette har medført yderligere forsinkelser og seneste udmelding er nu, at Køge Kyst d. 16. dec. havde et møde om processen med Køge Kommune. Her blev det aftalt, at holde et opstartssmøde med os og Kano og Kajakklubben i starten af januar. På mødet får vi og Kano og Kajakklubben mulighed for at fremlægge vores ønsker og behov, ligesom de opmålte vanddybder og de udfordringer, som det giver, skal drøftes.  Vi kan derfor først komme med et bud på tidsplanen, når mødet med Kommunen og Køge Kyst har været afholdt forhåbentlig primo januar 2016.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Til slut ønsker vi hermed alle en rigtig glædelig jul med tak for udholdenhed, godt humør og godt fællesskab i et år, hvor vores tålmodighed er blevet stillet på mange prøver, men som også har vist, at vi er en stærk forening, der kæmper for at skabe de bedste forhold for alle og som har opnået at få finansieret en helt ny badeanstalt til Valkyriens medlemmer. Nu mangler vi bare at få ført ideerne ud i livet i det nye år.

De bedste hilsener
På bestyrelsens vegne
Ellen Tange og Kirsten Lund Jørgensen

Hvis uheldet er ude

Ved mindre uheld forefindes:
Førstehjælpskasse
 i forrummet til toiletterne.
Varme tæpper  i forrummet til toiletterne.

Ved større uheld:
Ring 112

Sig navn og adresse tydeligt.
VALKYRIENS ADRESSE ER 
   Søndre Molevej 30, 4600 Køge

I forrummet til toiletterne forefindes.
Svømmeveste, tæpper, folietæpper og redningstov.

Redningsbælte
Findes på væggen ved saunaen og på badebroen.

Hjertestarter.
Findes udvendig på klubhusets nordvæg (Molesiden)

 

 

Julegaven lader vente på sig

Kære Valkyriemedlemmer
Køge d. 2. 11. 2015

Vi har været til møde med Køge Kyst d. 9. nov. Her fik vi at vide, at tidsplanen er blevet rykket, og at vi først kan forvente indvielse af vores nye bro ultimo februar 2016, da der bl.a. skal foretages yderligere undersøgelser af vanddybder. Vi stillede en række spørgsmål hertil, og da vi på en forelagt skitse kunne se aftegninger af tang, blev vi enige med Køge Kyst om, at disse tangforekomster skulle undersøges nærmere. Det blev de så fredag. 13. 11. Vi var herefter klar til at sende orientering ud til alle vore medlemmer, men nu fik vi pludselig at vide, at tidsplanen, som vi fik forelagt på mødet d. 9. nov. alligevel ikke holdt, fordi Køge Kommune har stillet krav om at være med i projekteringen også af 1. etape, jvf. mail fra Køge Kyst sendt til Kirsten d. 23. nov. Vi vedhæfter yderligere de bilag, som vi samme dag modtog fra Køge Kyst (mødereferat, tegninger). 

Vi er både kede af det og stærkt utilfredse med, at vi igen skal finde os i en ændring af tidsplanerne, og det har vi naturligvis gjort Køge Kyst opmærksom på, og vi følger selvfølgelig som hidtil tæt op på planerne. Som I kan se, får vi næste orientering nu på fredag d. 27. 11.

Vi må alle holde humøret oppe, og vi må så huske at have for øje, at Valkyrien vederlagsfrit får helt nye badefaciliteter, hvor vi har frisk havvand og havudsigt til starten af næste sæson. Vi har endnu ikke hørt andet end at sidstnævnte tidsplan holder.

I den mellemliggende periode håber vi og oplever også, at alle prøver at klare sig så godt det er muligt. Vi er i bestyrelsen enige om på trods af de pt. dårlige forhold, at holde fast i vores traditioner, så vi har derfor som vanligt Nytårskur 31. december 2015 og Dåben afholdes søndag d. 24. januar 2016. Teaterbygningen er allerede bestilt, og vi skal nok få skabt festlige rammer omkring denne dag, som vi plejer. Husk at melde jer til, hvis I skal døbes. Der ligger lister i klubhuset.

Vi vender tilbage inden jul med en forhåbentlig sikker og endelig tidsplan.

De bedste hilsner
På bestyrelsens vegne
Ellen og Kirsten

Link til bilag finder du til sidst i denne skrivelse. 

Referat af møde med Køge Kyst d. 9. november 2015

1. Orientering fra Køge Kyst vedr. status for projektet

Ny bemanding
I forbindelse med at projektet er besluttet af Køge Kyst bestyrelse, skifter Køge Kyst bemanding, så projektleder fremadrettet er chefkonsulent Lene Jensen, som er nøgleperson for henvendelser og aftaler. Elisabeth vil fortsat være knyttet til projektet og vil bistå med sikring af viden om de tidligere drøftelser og aftaler.

Tove Skrumsager Frederiksen er startet som projektchef 1/11 2015. Hun vil være den primære ledelsesrepræsentant i projektet.

Drifts- og ejerskabsaftale
Køge Kyst bestyrelse har godkendt projektet under den forudsætning, at der er indgået en drifts- og ejerskabsaftale med Køge Kommune inden anlægsarbejdet igangsættes. Køge Kyst har sendt oplæg til aftale til Køge Kommune og afventer tilbagemelding. Køge Kyst vil rykke for tilbagemelding i denne uge (uge 46). Så snart der foreligger en afklaring fra Køge Kommune vil udkast til aftale blive sendt til Valkyrien.

2. Badebroens og badeplatform

Udformning
Valkyrien blev præsenteret for en revideret tegning, som viser en udvidelse af kajak isætningsplatforme og forlænget værn. Revideret tegning vedlægges referatet. Det blev drøftet hvorledes hensynet til værn og hensynet til håndtering af kajakker kan afvejes. Køge Kyst holder møde med Kajakklubben omkring forslaget til ny udformning af badebroen. Såfremt der vil komme forslag til ændringer af den nuværende udformning fremsendes disse til Valkyrien.

For Valkyrien er det vigtigt, at belægningen på badebroen er skridsikker om vinteren.

Vanddybder
Vandybderne er målt den 20. oktober 2015 på opfordring fra Kajakklubben. Tegning med vanddybderne blev gennemgået. Tegning af vanddybder og målinger fra Køge Havn vedlægges referatet.

Placering af badeplatformen blev drøftet med udgangspunkt i de målte vanddybder. Det blev aftalt at arbejde med en ændring af placeringen i forlængelse af badebroen (forskudt mod nord eller syd), så trapper kan placeres optimalt for vanddybder. For Valkyrien er en optimal placering af badeplatformen, at normalvandstand ved trapperne kan være ca. 1,4 meter. Der iværksættes en fornyet opmåling, som dækker et større område både syd og nord for badebroen. Opmåling koordineres med Valkyrien, så de får mulighed for at bidrage med en kvalitativ vurdering af vandkvalitet, tang, sandbanker mm

Vanddybden for enden af badebroen er ca. 1 meter ved normalvandstand. Dette kan accepteres af Valkyrien under forudsætning af, at der findes en permanent løsning med rigtig vanddybde.

3. Tidsplan

Revideret tidsplan

Valkyrien blev præsenteret for en revideret tidsplan for projekterne. Revideret tidsplan vedlægges referatet. Tidsplanen er revideret, fordi der endnu ikke foreligger en endelig godkendelse af projekterne, bl.a. som følge af oplysningerne om vanddybderne og Køge Kyst bestyrelses beslutning om at der skal foreligge en godkendt drifts- og ejerskabsaftale for anlægget.

Tidsplanen er desuden udarbejdet under forbehold for omfanget og tidsforbruget til myndighedsbehandling, samt at vejret de næste måneder kan give vanskeligheder for entreprenørarbejde på vand.

Valkyrien har et stort arrangement søndag den 24. januar 2016. Valkyrien vil sætte pris på at badebroen er færdig til denne dato. Køge Kyst har noteret sig ønsket, men kan ikke garantere noget.

Proces for projektering
Valkyrien har behov for at vide, hvornår der er mulighed for brugerinvolvering og drøftelserne omkring design, materialevalg mm. Køge Kyst udarbejder en plan for projektering af den kommende badeplatform.

Bilag 1
Bilag 2  

Hurra - så lykkedes det

Kære Alle

Allerførst 1000 tak for den massive opbakning, som bestyrelsen fik på den ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 17. september til at forhandle en permanent løsning indeholdende en udflytning af alle vores faciliteter ud til en i dette øjemed etableret platform ude i vandet.

Vi tilkendegav på generalforsamlingen, at vi ville finde de nødvendige midler til en total udflytning, og vi tilkendegav videre, at vi fandt at midlerne skulle findes hos Køge Kyst, som pga. dårlig rådgivning fra deres rådgivere havde bragt os i en fuldstændig håbløs situation.

Kære venner og medlemmer, vi har arbejdet hårdt på sagen, herunder haft lange og seje forhandlinger og møder med Køge Kyst og med Køges borgmester og det er derfor nu med STOR GLÆDE, at vi kan orientere jer om at DET ER LYKKEDES – Køge Kyst har på et bestyrelsesmøde mandag d. 19. oktober godkendt følgende:

• Anlæg af badebro i forlængelse af den sydlige kajakbro, 2 skitser kan ses og downloades via link nederst på siden og Køge Køsts beskrivelse kan læses ligeledes nederst i dette brev
• Anlæg og etablering af bølgefælde ud for vores nuværende klubhuse, skitse er tidligere udsendt, samt
• Udflytning af ALLE vores faciliteter til en ny bred platform, alt i overensstemmelse med vore ønsker og krav.

Projektering af badebroen er igangsat, og den skal efter planen være klar til ibrugtagning jul/nytår (dette år!)

Projektering af platform m.v. igangsættes snarest og herom bliver I selvfølgelig orienteret, når Køge kyst har udpeget de projektansvarlige herunder arkitekt. Vi skal selvfølgelig med ind over projektet og får da også indflydelse på udformning, placering, materialer m.v. og herom vender vi tilbage. Forventet færdiggørelse sæsonstart 2016, dog forudsat Kystdirektoratets godkendelse af projektet.

Mange sindsygt glade hilsner fra 
Bestyrelsen ved
Ellen og Kirsten
Høvding Overviking

Køge Kysts supplerende beskrivelse af broen:
Broen vil have en bredde på 1.60 m og være belagt med træbrædder som de eksisterende (rillede træbrædder der giver den bedst mulige skridsikring)
På de første ca. 9 m af den nye bro vil der ikke være værn (af hensyn til isætning og optagning af kajakker), herefter vil der være værn i begge sider af broen
Der integreres lys i broen. Køge Kyst har endnu ikke undersøgt de forskellige muligheder til bunds.
Broen udformes med en jævn stigning, så den stiger fra kote 1 til kote 2.
Den sydlige isætningsplatform udformes med et jævnt fald, så platformen efter et par trin ned falder jævnt fra kote 0,5 til kote 0,3 (den sidste meter er platformen vandret i kote 0,3). Den nordlige isætningsplatform er efter et par trin ned vandret i kote 0,4.

SKITSE 1
SKITSE 2

Radio Køge interview med vores Overviking

Yes!! - endelig...

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 17. september 2015

Jes Møller fra Køge Kyst gav et resumé over hvad der er sket i perioden fra 30.6 indtil nu.

Der er 2 problemstillinger. Lugtgener, som kan afhjælpes ved at bygge en såkaldt bølgefælde, der skal kaste tangen og urent vand tilbage i vandet.

Den midlertidige løsning er at bade fra en bro længere ude, hvor vandet er rent og den permanente løsning er at bygge en platform med omklædning, sauna og el. Vanddybden vil være 1- 1,5 m med en gåafstand på ca. 125 m fra klubhuset.

Han viste endvidere en udvidet model.

Den udvidede model med en større platform på 180 m2 og 90 m2 under tag med el, vand og Havstue, vil koste ca. 1,5 mill. ekstra. 

Kystdirektoratet er myndighed på det hele, så vi undgår ikke at byggeriet skal i myndighedsbehandling. Indtil det er behandlet færdig, bliver kajakbroen forlænget, så vi kan bade i rent vand ved juletid. 

Tidsplan
Tidsplanen for platform m.v. bliver beslutningsprocessen, som vi ikke kender, myndighedsbehandling og endelig opførelsen af byggeriet. Jes Møller mente at det hele kunne tages i brug ved sæsonstart 2016. 

Derefter var der mange spørgsmål fra salen.

Følgende emner blev diskuteret: 

 • Økonomi
 • Fjernelse af tang
 • Rådgivningsfirmaet Niras
 • Kajakbroens koter, som er kote 1 og kote 2
 • Den Maritime halvø, ca. 3-5 år ud i fremtiden
 • Den udvidede platform bør finansieres af Køge Kyst.
 • Den gl. mole som midlertidigt badested
 • Tidsplan
 • Privat område ved Valkyrien
 • Badning ved Køge Marina som midlertidig løsning
 • Brohøjde på kajakbroen
 • Bygningsdrift betales af Valkyrien og brodrift af Køge Kyst 

Derefter begyndte generalforsamlingen. 

 1. Steen Witthøfft blev valgt til ordstyrer. Der er indkaldt rettidigt på mail og hjemmeside.
 2. Ellen takkede følgegruppen for deres arbejde. Kirsten redegjorde for det hidtidige samarbejde med Køge Kyst og bad om medlemmernes accept om at gå videre med den permanente løsning. 
  Der blev debatteret flere forslag fremsat af medlemmerne, bl.a. den maritime halvø og den gamle mole. Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning. 
  3 imod, 3 blanke og 135 stemmer for forslaget, et klart mandat at arbejde videre med.
 3. Der blev stemt om at bestyrelsen kan råde over 300.000 kr. af klubbens egenkapital. Afstemningen viste 0 imod, 1 blank og 140 for.
 4. Ingen punkter under evt.

Ellen takkede for opbakning til det videre arbejde.

/Dorethe (Runerister)

Download Køge Kysts oplæg i i pdf-format

Filen vises i din browser. Hvis du ønsker at gemme den skal du bevæge musemarkøren ned i til nederste højere hjørne af vinduet og klikke på ikonet der ligner en gammeldags disk

Se PowerPoint præsentationen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 17. september 2015

Ekstraordinær generalforsamling i Valkyrien.

Bestyrelsen indkalder hermed Valkyriens medlemmer til ekstraordinær Valhalla onsdag d. 17. september 2015 kl.19.00 i Den Gule Hal, Strandpromenaden 1, 4600 Køge.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen stiller forslag om, at der arbejdes videre med Køge Kysts forslag om en permanent løsning, frem for en midlertidig løsning, indeholdende placering af sauna og omklædningsrum på en ny platform placeret ude i vandet syd for høfden og i forlængelse af kajakklubbens isætningsbro. Den eksisterende bebyggelse bibeholdes indtil videre.

3. Bestyrelsen anmoder om en bemyndigelse til inden for en økonomisk ramme på max. 300.000,00 kr. at arbejde videre med en udvidelse af platformen, således at en endelig udflytning af også Havstuen muliggøres.

4. Eventuelt.

Projektdirektør Jes Møller og Chefkonsulent Elisabeth Lihn Wolff indleder mødet med en beskrivelse og visualisering af Køge Kyst forslag og redegør herunder for tidsplan og bademuligheder, indtil projektet er realiseret. 
Skitser med beskrivelse kan hentes via nedenstående links
 
Beskrivelse: Skitse 1:

Badeplatform med sauna og omklædningsrum

Sauna og omklædningsrum etableres på pæle med containere som skelet (for at konstruktionen bliver så stærk, at den kan modstå bølger og vind). Containerne beklædes med træ, så det maritime udtryk bevares, og de isoleres indvendigt. Både sauna og omklædningsrum forsynes med vinduer af en beskaffenhed, så de tåler vind og vejr.
Sauna og omklædningsrum vil få samme størrelse som de nuværende faciliteter, dvs. hver især ca. 30 m2.
Fra platformen vil man kunne gå ned og op af vandet via to trapper (lig de eksisterende med to håndværn).
Badeplatformen vil være forsynet med el, men ikke med vand og afløb.

Skitse 2: 
Badeplatform med sauna, omklædningsrum og klubhus (klubhus, vand og afløb tilkøbes af Valkyrien)
Sauna og omklædningsrum er identisk med ovenstående beskrivelse.
Også klubhuset etableres på pæle med containere som skelet (alternativt er det også muligt at flytte den eksisterende Havstue).
Klubhuset beklædes med træ, forsynes med vinduer og isoleres indvendigt.
Der etableres toilet i enten omklædningsrummet eller i klubhuset.
Klubhuset kan forsynes med et mindre køkken og er på tegningerne 30 m2 stort.
Fra platformen vil man kunne gå ned og op af vandet via to trapper (lig de eksisterende med to håndværn).
Badeplatformen vil være forsynet med el, vand og afløb.

/Bestyrelsen 

Radio Køge: Interview mellem Borgmesteren og Kirsten L. Jørgense

Som nævnt sendte Radio Køge et interview med Valkyriens Overviking, Kirsten Lund Kørgensen, og Køges Borgmester, Flemming Christensen (K).

Interviewet blev send i Radio Køge MORGEN mellem 7.00 og 8.00.

Hvis du ikke havde mulighed for at høre det på det tidspunkt, kan du høre det her. Radio Køge har venligst stillet indslaget til rådighed for os.

 Klik på Radio Køges logo herunder:

 

Radio Køges logo

 

Mvh. Bestryrelsen 

Brev til Køge Kyst 7. september 2015

Herunder kan du læse Valkyriens seneste brev til Køge Kyst

Kære Jes Møller
Køge d. 7. september 2015

Tak for dit mail  af 4. september 2015.  Vi er absolut ikke  tilfredse med de svar, du har givet, og vi finder derfor anledning til kort at redegøre for sagen og ridse situationen op.

Valkyrien er en vinterbadeforening i Køge som har eksisteret i 23 år ved Sdtr. Strand, og som idag har et medlemstal på ca. 750 og dermed er en af Køges allerstørste foreninger.  Foreningen har været igennem en meget positiv udvikling de seneste år med stærkt stigende medlemstal og har i sæsonnen, der løber fra 1.sept. til 1. maj  gennemsnitlig ca. 100 badere om dagen.  Valkyriens  store vækst i medlemstal skyldes bl.a. en generel stigende interesse for vinterbadning og ikke mindst  de gode forhold Valkyrien har fået oparbejdet igennem de 23 år. Valkyrien er en velfungerende forening, som det fremgår, med mange medlemmer, mange badende og desuden rigtig mange forskellige aktiviteter, som f.eks. måneskinsbadning, saunagus, dåb og lignende.

I  forbindelse med planerne om etablering af ny offentlig  badestrand ved Søndre Strand blev Valkyrien kontaktet. Selv om Valkyrien ikke havde interesse i eller planer om ændringer, var man fra  Valkyriens side posivt instillet overfor det store Køge Kystprojekt  og gik positivt ind i samarbejdet med Køge Kyst. 

Der blev fra Køge Kyst side udstedt garanti for, at Valkyriens forhold ikke ville blive forringet i forbindelse med projektet, men at der naturligvis ikke kunne undgås forbigående gener i forbindelse med etableringen.  Valkyrien gik positivt  i dialog om samarbejdet med Køge Kyst udfra den klare forventning, at Køge Kyst naturligvis havde den fornødne indsigt og kompetance til at gennemføre det planlagte projekt ved Sdr. Strand og samtidig  leve op til den udstedte garanti om, at Valkyriens forhold ikke vil blive forringet.

Det viste sig dog ret hurtigt i forløbet, at Valkyriens forhold blev meget væsentligt forringet, ikke bare under processen men i høj grad også efter  at etableringen af Sdr. Strand nu er tilendebragt.   Idag  er situationen således, at det slet og ret ikke er muligt at bade der,  hvor Valkyrien med stor succes har fungeret i 23 år, da  hele området er fyldt helt op med tang og fedtemøj, som det fremgår af vedlagte billeder.

Foreningen havde som vanligt Standerhejsning søndag d. 6. september 2015, som markering af den nye badesæson, og her kunne det  konstateres,  at Køge Kyst på ingen måde  har levet op til det de har lovet.

Forholdene er for Valkyrien dag for dag blevet  forringet, takket være en stærk tangforurening  og dermed forbundne lugtgener og utålelige badeforhold. Det har  stået klart længe, at der måtte justeres på de oprindelige løsningsforslag . Den 30. juni 2015 redegjorde Køge Kyst så  for to nye løst skitserede forslag - en midlertidig løsning eller en permanent løsning. Dette foregik på et åbent medlemsmøde. Det var efterfølgende Valkyriens opfattelse, at den permanente løsning af 30. 6 indeholder interessante elementer, men ikke tilfredsstillende sikrer, at Valkyriens forhold ikke forringes.  Dette meddelte bestyrelsen Køge Kyst umiddelbart derefter og i  forbindelse hermed stilles der samtidig  en række spørgsmål , som vi  skønnede nødvendige at få besvaret  for at medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling kan tage kvalificeret stilling til de nye forslag.  Det drejer sig bl.a. om spørgsmål vedr. økonomi, myndighedsgodkendelser, tidsplan samt evt. nødvendige bidrag fra foreningen til realisering af projektet. Ligeledes blev der ifølge sagens natur, som lovet under møderne med os samt på vores seneste Generalforsamling i april 2015, anmodet om anvisning af bademuligheder her og nu i den mellemliggende periode.

Køge Kyst vender ikke tilbage med svar på de konkrete spørgsmål, men henholder sig alene til deres løst skitserede forslag  af 30. 6 2015. Endvidere har vi konstateret, at Køge Kyst ikke har taget  skridt til projektering af den bølgefælde, som ifølge Køge Kyst skulle afhjælpe tangproblemerne, og det har jo intet at gøre med Valkyriens valg af de forslåede løsninger.  Køge Kyst afviser samtidig at medvirke til at arbejde for alternative bademulighed og at rense op for tang som ellers lovet i den kommende sæson.

Valkyrien er iøvrigt ikke tilfredse med forslaget til permanent løsning, som vi mener har store mangler, idet forslaget ikke indeholder instalering af vand, toilet og brusefaciliteter på den nye platform. Det er helt uholdbart, at medlemmerne ikke har disse faciliteter i direkte forbindelse med badningen. Valkyrien anser det endvidere for uholdbart,  at den nye platform ikke fra starten  bliver disponeret til at kunne rumme Valkyriens samlede faciliteter, da det er hensigten at få placeret foreningens klubhus (kaldet Havstuen)  på platformen i sammenhæng med omklædningsrum og sauna, svarende til de forhold som Valkyrien havde inden starten på Køge Kyst projektet. 

Situationen for Valkyrien er yderst kritisk og  mange medlemmer henvender sig med spørgsmål om, hvad perspektivet er for badning i den netop startede sæson, ikke mindst set i lyset af, at der i disse dage udsendes indbetalingskort.

Vi er bragt i en situation som vi ikke på nogen måde har indflydelse på, og som vi uforskyldt er havnet i.

Vi ser os derfor nødsaget til med denne fornyede henvendelse også at stile brevet til  Borgmesteren, som  øverste myndighed i Køge Kommune,  og set i lyset af, at  Valkyrien oprindelig havde lejeaftale med Køge Kommune.  

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Ellen Tange og Kirsten Lund Jørgensen

Brev til Køge Kyst 26. august 2015

Kære Jes og Elisabeth.

Jeg bekræfter indledningsvis, at vi indkalder til ekstraordinær Generalforsamling i Valkyrien d. 17. september 2015 kl. 19.00. generalforsamlingen afholdes i Den Gule Hal.

 Jeg bekræfter videre og med tak jeres deltagelse i generalforsamlingen, hvor i indleder med en beskrivelse af projektet m.v, ledsaget af en klar visualisering af Køge Kysts skitseforslag til den permanente badeanstalt.

 Endelig bekræfter møde med jer (Ellen og mig) mandag d. 15. september kl.10.00.

Forinden og gerne så hurtigt som muligt, vil vi meget have følgende hhv. oplyst hhv.besvaret:

 • Visualisering og beskrivelse af Køge Kyst skitseforslag til  permanent ny badeanstalt.
 • Angivelse af meromkostningerne ved fra starten af at etablere en udvidet platform, således at Valkyrien på sigt kan få mulighed for at have et passende udeareal samt etablering af et klubhus i tilknytning hertil. En sådan platform må være fremtidssikret til at kunne rumme max 1000 medlemmer, som er det medlemsantal, vi i Foreningen skønner må være en maksimal grænse.  
  • Det er ikke holdbart for foreningens medlemmer, at der etableres sauna og omklædning på den nye platform uden toiletfaciliteter. Det er en klar forringelse af vores forhold, og da vi fra starten er stillet i udsigt, at forholdene ikke ville blive forringet, vil vi venligst anmode om, at projektet udvides med toiletfaciliteter og således udgifterne til etablering heraf afholdes af Køge Kyst.
  • Fremlæggelse af realistisk tidsplan for etablering af de nye faciliteter herunder også etablering af det nye bolværk ved kysten for at undgå tang, som uvægerligt også vil få indflydelse på dagligdagen i Valkyrien.
  • Da foreningens nye sæson starter her 6. september med opkrævning af kontingent for det næste år anmoder vi endvidere Køge Kyst om at anvise os alternative bademuligheder i den mellemliggende periode.

Ad sidstnævnte foreslog jeg i går under samtale med dig, Elisabeth, at vores eksisterende bro flyttes ud og sættes på den platform, der er etableret på molen. Med denne ”konstruktion” mener vi, at der skulle mulighed for, at vores medlemmer kan komme i rent vand.

Som jeg også nævnte, skal vi have standerhejsning søndag d. 6. september, og det er derfor af væsentlig betydning, at vi på denne dag enten kan indvie denne nye konstruktion eller orientere om den. 

Venlig hilsen

Pbv.

Kirsten

 

 

Korrespondance mellem Valkyrien og Køge Kyst

Læs herunder Valkyriens korrespondance med Køge Kyst.

Vi afholder Bestyrelsesmøde om problematikken

d. 14. september

og Ellen (Formand) og Kirsten (Næstformand) mødes med Køge Kyst

d. 15. september

Husk ekstraordinær generalforsamlig i Gule Hal

d. 17. september kl. 19

 

Mvh. Bestyrelsen 

 

 

Fra: Kirsten Lund Jørgensen
Sendt: 26. august 2015 09:57
Til: 'Elisabeth Lihn Wolff' <elw@koegekyst.dk>

Kære Jes og Elisabeth.

Jeg bekræfter indledningsvis, at vi indkalder til ekstraordinær Generalforsamling i Valkyrien d. 17. september 2015 kl. 19.00. generalforsamlingen afholdes i Gule Hal.

 Jeg bekræfter videre og med tak jeres deltagelse i generalforsamlingen, hvor I indleder med en beskrivelse af projektet m.v., ledsaget af en klar visualisering af Køge Kysts skitseforslag til den permanente badeanstalt.

 Endelig bekræfter møde med jer (Ellen og mig) mandag d. 15. september kl.10.00.

Forinden og gerne så hurtigt som muligt, vil vi meget gerne have følgende hhv. oplyst hhv. besvaret:

 • Visualisering og beskrivelse af Køge Kyst skitseforslag til permanent ny badeanstalt.
 • Angivelse af meromkostningerne ved fra starten af at etablere en udvidet platform, således at Valkyrien på sigt kan få mulighed for at have et passende udeareal samt etablering af et klubhus i tilknytning hertil. En sådan platform må være fremtidssikret til at kunne rumme max 1000 medlemmer, som er det medlemsantal, vi i Foreningen skønnermå være en maksimal grænse.  
  • Det er ikke holdbart for foreningens medlemmer, at der etableres sauna og omklædning på den nye platform uden toiletfaciliteter. Det er en klar forringelse af vores forhold, og da vi fra starten er stillet i udsigt, at forholdene ikke ville blive forringet, vil vi venligst anmode om, at projektet udvides med toiletfaciliteter og således udgifterne til etablering heraf afholdes af Køge Kyst.
  • Fremlæggelse af realistisk tidsplan for etablering af de nye faciliteter herunder også etablering af det nye bolværk ved kysten for at undgå tang, som uvægerligt også vil få indflydelse på dagligdagen i Valkyrien.
  • Da foreningens nye sæson starter her 6. september med opkrævning af kontingent for det næste år anmoder vi endvidere Køge Kyst om at anvise os alternative bademuligheder i den mellemliggende periode.

Ad sidstnævnte foreslog jeg i går under samtale med dig, Elisabeth, at vores eksisterende bro flyttes ud og sættes på den platform, der er etableret på molen. Med denne ”konstruktion” mener vi, at der skulle være mulighed for, at vores medlemmer kan komme i rent vand.

Som jeg også nævnte, skal vi have standerhejsning søndag d. 6. september, og det er derfor af væsentlig betydning, at vi på denne dag enten kan indvie denne nye konstruktion eller orientere om den. 

Venlig hilsen
Pbv.
Kirsten

 

Fra: Kirsten Lund Jørgensen [mailto:klj@le-febre.dk]
Sendt: 31. august 2015 17:00
Til: Elisabeth Lihn Wolff
Cc: Jes Møller
Emne: Valkyrien.
Prioritet: Høj 

Kære Elisabeth. 

Har i dag forgæves forsøgt at få kontakt med dig og beder dig venligst ringe mig op i morgen – bedst mellem09.00 og 12.00. 

Vores forhold er helt uacceptable og vores medlemmer er både vrede og frustrerede over, at Køge Kyst ikke i det mindste forsøger sig med oprensning, så vi kan komme i vandet, indtil vores bro eventuelt er flyttet.

Som nævnt i min mail til Jes dig sendt d. 26. skal vi have standerhejsning på søndag d.6. september, og det er er afgørende vigtighed, at vi senest den dag kan fortælle vore medlemmer, hvad Køge Kyst har tænkt sig at gøre for at afhjælpe tang-og lugtproblemerne og anvise alternative bademuligheder, herunder hvilke garantier Køge Kyst i  den anledning kan give os. 

Jeg vil anbefale Jes, dig og Bo om uden ophold at se på forholdene, og Ellen og jeg deltager gerne i et møde med jer på stedet. 

Venlig hilsen 
Kirsten Lund Jørgensen
Seniorrådgiver. Cand. Jur.
+4522628900
klj@le-febre.dk

 

Fra: Jes Møller [mailto:jm@koegekyst.dk]
Sendt: 1. september 2015 17:37
Til: Kirsten Lund Jørgensen <klj@le-febre.dk>
Cc: Elisabeth Lihn Wolff <elw@koegekyst.dk>; 'ellen.tange@yahoo.dk' <ellen.tange@yahoo.dk>
Emne: SV: Valkyrien. 

Kære Kirsten, 

Jeg skal indledningsvis bekræfte aftalen om vores deltagelse i jeres ekstraordinære generalforsamling 17.9. og formøde hertil 15.9. 

Som jeg tidligere har meddelt Ellen, står vi ved det tilbud, som vi gav på medlemsmødet 30.6. (på baggrund af bestyrelsens beslutning 23.6.) , men vi kan ikke strække os længere mht udvidelse af platform, toilet eller andre faciliteter, som du spørger om. I kan som nævnt for egen regning tilkøbe disse faciliteter i et fælles projekt.

 

Så snart I har truffet jeres beslutning om løsningen, vil vi gå i gang med at udarbejde projektmateriale til myndighedsbehandling, og vi vil se nærmere på en realistisk tidsplan for gennemførelsen. 

Som nævnt – senest over for Ellen – kan vi ikke tilbyde oprensning i bassinet nu og her. Det lader sig simpelthen ikke gøre med de nuværende tangmængder. Jeg sender dig i en separat mail min seneste mailveksling med Ellen til orientering.?? 

Jeres forslag om udflytning af den eksisterende bro på molen anser vi for helt uforsvarligt. Den eneste gangbare midlertidige løsning er den, som vi fremlagde på mødet 30.6. 

Vi vil arbejde videre med tegningsmaterialet til løsningerne inden jeres generalforsamling 17.9. – og ser frem til fortsat godt samarbejde. 

Vh  Jes
Jes Møller
projektdirektør
+45 24 94 39 00 / jm@koegekyst.dk 
Køge Kyst P/S
Havnen 39
DK-4600 Køge
www.koegekyst.dk

Fra: Kirsten Lund Jørgensen
Sendt: 3. september 2015 11:34
Til: 'Jes Møller' <jm@koegekyst.dk>

 

Fra: Kirsten Lund Jørgensen
Sendt: 3. september 2015 11:34
Til: 'Jes Møller' <jm@koegekyst.dk>  

Kære Jes.

Tak for din mail som giver anledning til følgende: 

Ellen har naturligvis orienteret bestyrelsen om hendes mailveksling med dig og borgmesteren og disse mails blev drøftet under bestyrelsesmøde mandag d. 24. august, hvor vi traf beslutninger, som det bl.a. fremgår af min mail sendt til Elisabeth og dig d.26. august. 

Du har flere gange nævnt, at I = Køge Kyst venter på Valkyriens valg af enten den såkaldte midlertidige løsning eller den såkaldte permanente, og det er da rigtig nok, men det forhindrer da ikke Køge Kyst i at gå i gang med den projektering, som under alle omstændigheder, skal foretages, nemlig projekteringen af bølgefælden, en konstruktion som ifølge Køge Kyst/jeres rådgivere vil afhjælpe de massive tangforekomster, så hvad venter Køge Kyst på i den forbindelse?

I den forbindelse bemærkes, at jeg kontaktede Elisabeth et par dage efter, at hun var tilbage fra sin ferie for at få en status og erfarede her, at projekteringen end ikke på skitseplan var igangsat. 

Jeg bemærker videre, at jeres besvarelse af de for os relevante spørgsmål, da heller ikke har noget at gøre med vores valg, tværtimod!- vi har jo ikke mulighed for at træffe valg på et fornuftigt grundlag, hvis vi ikke får svar på de spørgsmål, vi har stillet. 

Endelig bemærkes, at uanset valg af den ene eller den anden løsning, så skal vi have anvist bademuligheder i den periode, der ligger foran os,- og det haster med svar, således at vi kan redegøre herfor på vores standerhejsning på søndag. 

Køge Kyst har stedse lovet herunder under de mange møder Ellen og jeg har haft med hhv. Elisabeth, hhv. Bo og hhv. dig, at vores forhold ikke ville blive forringet, hverken på kort eller langt sigt, og jeg erindrer da også dine udtalelser til Dagbladet d. 13. august 2013, hvor du i forbindelse med, at planerne om strandøen blev droppet, bl.a. udtalte, at det ny projekt ”----ville give en bredere strand med gode forhold for de badende med væsentlig mindre fedtemøgsproblemer---” og videre i relation til os og andre brugere ”-----Deres adgang til vandet vil blive sikret i det ny strandprojekt----” og videre ”----give en stabil ny strand af høj kvalitet.----”

 Det står jo – undskyld udtrykket – i himmelråbende misforhold til de forhold, vi nu bydes. 

Jeg skal derfor igen venligst anmode dig om uden ophold at besvare de spørgsmål, vi har stillet i mailen sendt d. 26. august herunder inden søndag fortælle os, hvorledes vi kommer i rent vand og hvorfra. 

Til allersidst bemærkes, at vi finder, at Køge Kyst er forpligtet til at stille toiletfaciliteter til rådighed for os i forbindelse med den udflytning af sauna og omklædningsrum, som Valkyrien er tilbudt, og som bestyrelsen, som det for længe siden er meddelt Køge Kyst, anbefaler medlemmerne at sige ja til, og hvorom der træffes endelig beslutning d. 17. denne måned. 

Venlig hilsen Kirsten
Kirsten Lund Jørgensen
Næstformand i bestyrelsen for Valkyrien
Seniorrådgiver. Cand. Jur.
+4522628900
klj@le-febre.dk

Stormøde i Gule Hal 30. juni 2015

Hermed referat fra mødet d. 30. juni tilligemed det oplæg, som Køge Kyst præsenterede på mødet.
Tilstede var Jes Møller og Elisabeth Wolff fra Køge Kyst, bestyrelsen og medlemmer fra Valkyrien.

Ellen redegjorde for forholdene omkring Valkyrien, og understregede at det var sket i tæt samarbejde med Køge Kyst. Jes Møller fremlagde Køge Kysts planer, som er godkendt af Køge Kysts bestyrelse. Der er 2 problemer, lugtproblemer fra den opskyllede tang og badevandsproblemer.

Lugtproblemet kan løses ved at etablere en bølgefælde, der lægges ud udenfor stenene, som derved får tangen til at flyde ud i havet igen og derved ikke bundfælles. Hegnet mod havet fjernes og terrasse anlægges ud over bølgefælden.

Badevandsproblemet løses midlertidigt ved at der etableres en bro på høfden, der slutter ved høfdens ende. Afstanden fra terrasse og omklædning vil være 125 m. Der etableres 2 trapper samt en platform der afskærmes, og holdbarheden vil være ca. 3-5 år. Vanddybden vil være 1 m-1,20 m. under normale forhold.

Det andet forslag blev bestyrelsen først bekendt med dagen før mødet og blev kaldt den permanente løsning. Det betyder at når arbejdet er færdigt er Køge Kyst ude af billedet. Løsningen blev en forlængelse af den sydlige kajakbro, med etablering af faciliteter som sauna og omklædning af samme størrelse som de eksisterende, for enden af broen, dog ikke med indlagt vand. Der er 110 m fra terrasse og omklædning til havet. Vi bibeholder havstue og sauna indtil, men det kunne ikke garanteres at Havstuen og øvrige bygninger kunne blive på samme plads efter 2018. Køge k har garanteret at de ikke efterlader os uden klubhus og toilet faciliteter..

Derefter var der spørgsmål fra salen. Efter debatten blev der taget stilling til begge forslag, den permanente bro eller den midlertidige løsning. Der var stort flertal for den midlertidige løsning, så man får tid til at arbejde videre med den permanente løsning og bestyrelsen fik af forsamlingen mandat til at arbejde videre med det. Samtidig blev der nedsat en følgegruppe på 3 personer, som bistår bestyrelsen i arbejdet. De vil blive kontaktet af bestyrelsen. Desuden blev det foreslået at bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper efter sæsonstart, der skal arbejde med Valkyriens fremtidige ståsted.

Bestyrelsen har efterfølgende modtaget en række henvendelser og har på den baggrund afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde d.7. juli, jf. vedhæftede referat.

Bestyrelsen arbejder således videre med en permanent løsning som sammen med den midlertidige forelægges alle medlemmer på en til i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der afholdes så hurtig som muligt, når vi har fået de fornødne yderligere og nødvendige oplysninger, jf. referatet fra bestyrelsesmødet.

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 7. juli 2015
Tilstede var Kirsten, Hans Jørgen, Alice, Karin, Dorethe, Lars, Mogens og Ellen
Fraværende var Svend Erik.

På baggrund af en række henvendelser fra medlemmer efter det afholdte stormøde d. 30. juni , har bestyrelsen afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde  for at drøfte fordele og ulemper ved de af Køge Kyst fremlagte forslag.

Dette resulterede i, at bestyrelsen ved nærmere eftertanke anbefaler, at vi arbejder videre med en permanent løsning for Valkyrien i fremtiden, og at dette forelægges medlemmerne til endelig stillingtagen på en ekstraordinær Generalforsamling.

Der var enighed i bestyrelsen om, at vi herefter retter henvendelse til Køge Kyst og meddeler dem dette, samt forelægger dem et forslag udarbejdet af to af vores medlemmer.  Vi anmoder Køge Kyst om på den baggrund at udarbejde et endeligt skitseforslag, hvor der også er taget højde for, at det er Valkyriens ønske fra starten at forberede det således at samtlige af foreningens faciliteter kan finde plads på den nye badeanstalt evt. i etapeopdelte faser.  Køge Kyst anmodes endvidere om at fremkomme med et økonomisk overslag over projektet.  Når der foreligger det nødvendige baggrundsmateriale vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær Generalforsamling.

Det på stormødet fremsatte forslag om evt. at flytte Valkyrien til Køge Marina ser bestyrelsen ikke som en mulighed, da den økonomi, som Køge Kyst kan bidrage med i så fald vil være tabt.

Selv om formålet er ændret besluttede bestyrelsen, at den på stormødet nedsatte Følgegruppe ønskes fasthold i det videre arbejde med at udvikle den nye badeanstalt.

Bestyrelsen er opmærksom på, at udviklingen af en permanent løsning for Valkyrien tidsmæssigt vil tage længere tid, og at dette vil medføre gener for medlemmerne i den mellemliggende fase, som vi må prøve at løse så godt som muligt.  Dette gælder ikke mindst tangproblemerne, hvor vi i overgangsfasen må sikre os, at der fortsat vil blive ryddet for tang i det omfang det er nødvendigt.  Kirsten tager dette med i henvendelsen til Køge Kyst. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes som aftalt d. 20. august 2015 kl. 19 i Havstuen. Hvis der kommer et udspil fra Køge Kyst inden da, kan der evt. indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med kort varsel for at fremme processen.

Åbent brev til Køge Kyst

Sendt d. 30. april 2015
Kære Elisabeth
Tak for din tilstedeværelse på vores generalforsamling og din mail.
Der var stor frustration (og vrede) hos alle, ikke rettet mod jer, Lene og Jan, for I er jo først kommet på banen på et sent tidspunkt.
Men Ellen og jeg har jo haft MANGE møder bl.a. med den arkitekt, der for Køge Kyst, udarbejdede modeller og tegninger for den ny bro, med andre rådgivere for Køge Kyst, Bo, og med Siv. Vi har, inden valg af bro blev truffet, på hver eneste møde stillet spørgsmål til vandkvalitet og vanddybde og fik hver gang at vide, at der med de foreliggende undersøgelser, rådgivernes viden og kunnen, så var der ikke ”nogen problemer”, dog med det lille (bitte) forbehold, at ”med naturkræfterne kunne der ikke garanteres”.
Nu besvarede Jan så et spørgsmål om, hvorvidt det kom bag på ham, at der blev opslæmmet tang i store mængder, med et rungende NEJ!
Det er og var virkelig skuffende for os, og da i højeste grad for Ellen og jeg, der har været inddraget i projektet lige fra starten.
I den forbindelse skal det også nævnes, at på vores generalforsamling sidste år, hvor vi havde inviteret Siv til at fortælle om navnlig den del af Køge Kysts projekt, der vedrørte os, ikke trods spørgsmål herom, havde forbehold om hverken vandkvalitet eller vanddybde. Siv har selvfølgelig ”været i god tro” i den forstand, at hun jo givet har lænet sig op af de rådgivere, som Køge kyst har engageret. Men hvor er/var de henne i forhold til os?
Vores oplevelse, er nu klart den, at der overhovedet ikke har været fokus på Valkyrien – og det var da os, der kom først!
Der har været fokuseret på stranden og molerne , og hovsa, så skete der noget, der viste sig at være yderst uhensigtsmæssigt for vores forening af knap 800 badeglade medlemmer, hvor de sidste måneder har budt på utålelige forhold, og noget som Køge Kyst, jf. Jan, kunne og burde have forudset.
DET ER IKKE I ORDEN!
Vi vil derfor gerne hurtigst muligt have et møde med jer, herunder Jan og også gerne Jes, som den øverst ansvarlige, hvor vi kan drøfte tiltag på kortere og længere sigt, således at vi hurtigst muligt kan komme tilbage til vores medlemmer.
Må jeg i den anledning venligst og snarest høre fra dig.
Jeg kan afslutningsvis bekræfte, at Ellen og jeg forsætter som hhv. formand hhv. næstformand i Valkyrien og at Køge Kyst fortsat er mit ansvarsområde.

Venlige hilsner Kirsten

Dialog med Køge Kyst - aktuelle badeforhold

Bestyrelsen er i stadig dialog med Køge Kyst om de uacceptable badeforhold ved Valkyrien.
Køge Kyst orienterer om de forhold der vedrører Valkyrien på vores Generalforsamling

Torsdag 23. april kl. 19.00 2015 på Teaterbygningen

Her vil Køge Kyst besvare spørgsmål fra medlemmerne, så det er vigtigt at så mange som muligt møder op.
Senest har Kirsten Lund Jørgensen (næstformand) sendt følgende mail til Køge Kyst (sendt 28. marts 2015): 

Kære Elisabeth [stedfortræder for Siv Raun Andersen, Chef konsulent Køge Kyst]
Vi kan desværre ikke se, at der er foretaget noget som helst for at afhjælpe de problemer, der bliver større og større for hver dag, således ses hverken tang fjernet eller sejldug fasgjort, som lovet i din mail, sendt i onsdags.
Forholdene forværres dag for dag og det er stort set umuligt at bade. Der er fyldt med tang, skidt og møg – rent ud sagt – og nu også suppleret med dårlig luft/stank.
Det dejlige vand, som vi tidligere gik ned i, er nu forvandlet til en stinkende tangsuppe, og forholdene forværres for dag til dag. Løsningen med sejlene ser heller ikke ud til at fungere, nogle er revet i stykker og sejlene opfanger tangen, hver gang det stormer, og det gør jo bestemt ikke badeforholdene bedre!
Forholdene omkring den midlertidige (og nu efterhånden ustabile) bro er absolut heller ikke tilfredsstillende, da vandforureningen også har bredt sig dertil, og da broen i øvrigt heller ikke er sikret, som lovet.

Vi er Køges næststørste forening med mere end 750 medlemmer og 100 daglige brugere. Stemningen er i sagens natur meget negativ og medlemmerne er dybt frustrerede og vrede. Elisabeth, vi må derfor have en klar løsningsmodel fra Køge kyst UDEN OPHOLD, ligesom der UDEN OPHOLD skal tages skridt til at muliggøre vores daglige bad, sidstnævnte inden påskeferien, så den ikke bliver ødelagt for vores medlemmer.
Jeg rejser på påskeferie i morgen, men er tilgængelig både på min telefon 22628900 og min mail. Jeg imødeser et svar og en stillingtagen fra dig i løbet af mandagen.

Venlig hilsen
Kirsten

Nyt om vores broer

19. marts 2015

Bestyrelsen har rettet henvendelse til Køge Kyst med krav om, at færdiggørelsen med etablering af trappe bero stilles, indtil der er fundet en anden løsning end den påtænkte og igangsatte, idet vi ikke kan leve med adgangsforholdene til vandet, som det nu tegner sig med ophobning af tang og andet ”skidt” og fordi vi heller ikke finder det sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gå ned af trappen, før bro/trappe er ført længere ud.

Vi har samtidig anmodet Køge Kyst om, at sikre den eksisterende bro, herunder fastgøre trinene på den yderste trappe.

Sidstnævnte er sat i gang og førstnævnte bliver der taget hånd om. Køge Kyst, der er enige med os i, at som broen fremtræder og er projekteret, kan den ikke benyttes af os, og Køge Kyst har derfor rettet henvendelse til deres rådgivere hhv. Niras hhv. DHI med anmodning om rådgivning og løsningsmodeller. Er

Det er selvfølgelig ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, og tidshorisonten er nok i bedste fald hen mod fire uger.

Men vi håber, at der nyt, når vi nærmer os Valhalla og vi kan i den forbindelse oplyse, at Elisabeth Lihn Wolff, som vi er i dialog med, har givet tilsagn om at indlede Valhalla med en redegørelse/orientering om navnlig den del af Køge kyst projektet, der vedrører os.

Bestyrelsen 

 

Orientering om Valkyriens bro/-er

Der er indgået følgende reviderede aftale med Køge kyst som følge af de store tangforekomster:

Vores eksisterende bro med de eksisterende trapper bibeholdes indtil videre.
Køge Kyst foretager kontrol af, hvorvidt broen er fastgjort sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Der smedes en ny trappe, der påmonteres den ny badeplatform.
Den ny trappe vil ligne den af de nuværende trapper, der går længst ud i vandet.
Badeplatformen vil fortsat være forberedt til montering af to trapper.
Der monteres håndliste og sejldugsafskærmning på den ny bro d.2. marts.
Smedningen af den ny trappe er igangsat og forventes færdiggjort og monteret senest d. 13. marts, hvor den ny bro således kan tages i brug.

Bestyrelsen planlægger en lille indvielsesfest, house-bro-warming. Invitation følger på opslag i klubhuset og på hjemmesiden. 

/Bestyrelsen

Nu pumpes sandet ind på Søndre Strand

PRESSEMEDDELELSE 20.01.2015

Gennem resten af januar måned pumper Køge Kyst det sand op på kysten, som skal udgøre den nye brede Søndre Strand.

Tilbage i september tog Køge Kyst første spadestik til anlæggelse af en ny og bredere Søndre Strand, som skal strække sig fra de maritime klubber i nord til Vallø Stift i syd. Anlægsarbejdet har været i fuld gang hele efteråret, og nu er Køge Kyst nået dertil, hvor selve sandet til den nye strand pumpes op på kysten.Et særligt skib henter sandet op fra havbunden omkring Sjælland og sejler det herfra ind til projektområdet, hvorfra det pumpes ind på Søndre Strand hen over en periode på ca. 14 dage. Sandet pumpes ind til forskellige sektioner af stranden, hvor det løbende spredes og udjævnes.

Arbejdet med strandudvidelsen er forløbet godt, og vi glæder os over, at vi nu er nået til den sidste etape af arbejdet. Alle interesserede er meget velkomne til at komme forbi stranden og se det helt specielle anlægsarbejde. Når sandet er på plads vil man rigtig kunne se, hvordan stranden kommer til at tage sig ud, siger projektdirektør Jes Møller fra Køge Kyst.

Sandindpumpningen, som både omfatter den nordlige og sydlige del af stranden, udgør sammen med det afsluttende stenarbejde ved høfderne og byggepladsoprydning sidste etape af strandudvidelsen. I alt knap 65.000 kubikmeter sand skal pumpes ind på kysten, før den nye Søndre Strand står færdig og klar til at blive taget i brug.

Det nye sand vil være meget vådt, og af hensyn til nedsynkningsfare er det derfor ikke muligt at betræde stranden i anlægsperioden.

Den færdige Søndre Strand, som bliver 900 meter lang og godt 100 meter bred, forventes at stå klar i februar 2015. Formålet med den nye strand er at sikre gode forhold for badende og tænke byen, naturen og bylivet sammen som et rekreativt område i tæt sammenhæng med de nye bykvarterer på Søndre Havn, strandengen og den kommende strandpromenade.

2. januar 2015

Information til naboer til Søndre Strand - forlænget arbejdsperiode

Køge Kyst er godt i gang med at anlægge den nye Søndre Strand – et arbejde, som på grund af efterårsvejret vil vare en lille smule længere end tidligere oplyst. De to høfder (stensætninger) er nu anlagt ud i vandet, mens der fortsat vil være afsluttende stenarbejder langs kysten.

Stenarbejderne kan foregå alle dage fra kl. 7 til kl. 18 i perioden frem til udgangen af januar 2015. 

Den næste aktivitet er indpumpning af sand til strandudvidelsen. Det starter mandag den 5. januar 2015. Sandindpumpningen kan foregå inden for hele døgnet i perioden fra 5. til 31. januar 2015. Køge Kyst vil dog forsøge at begrænse de støjende aktiviteter i aften- og nattetimerne mest muligt.

Sandindpumpningen, som både dækker den nordlige og sydlige del af stranden, udgør sammen med de afsluttende stenarbejder og byggepladsoprydning sidste etape af strandudvidelsen.

Den 900 meter lange og godt 100 meter brede strand forventes at stå klar i februar 2015.  

Formålet med strandprojektet er at sikre gode forhold for badende og tænke byen, naturen og bylivet sammen som et rekreativt område i tæt sammenhæng med de nye bykvarterer på Søndre Havn, strandengen og den kommende strandpromenade.

Køge Kyst beklager ulejligheden for alle berørte naboer og håber på jeres tålmodighed.

For yderligere information om strandprojektet se www.koegekyst.dk og for konkrete spørgsmål til anlægsarbejdet kan undertegnede kontaktes

Med venlig hilsen
Lene Jensen
Chefkonsulent, Køge KystFørste spadestik til ny Søndre Strand
Den 15. september er alle inviteret med, når Køge Kyst tager første spadestik til en godt 100 meter bred sandstrand mellem Søndre Havn og Vallø Stift. En ny bade- og isætningsbro og et nyt klubhus står allerede nu klar som midlertidig løsning for de klubber, som berøres af strandprojektet.

Når næste badesæson går i gang, kan køgensere i alle aldre stikke strandskovlen i en helt ny og godt 100 meter bred sandstrand. Og allerede mandag den 15. september kl. 17.00 stikkes spaden i jorden til stranden, som skal strække sig fra Søndre Havn i nord og 900 meter ned til Vallø Stift i syd.

Den nye Søndre Strand bliver et fantastisk sted og et stort aktiv for den levende bydel Køge Kyst. Samtidig er det rigtig glædeligt, at Køge Kyst i god dialog med områdets mange aktive klubber og foreninger, som bliver berørt af strandprojektet, har fundet nogle gode midlertidige løsninger, siger Køges borgmester Flemming Christensen. Alle er velkomne til at møde op på den eksisterende strand ved Udsigten for enden af Søndre Molevej, når Flemming Christensen tager det første spadestik i Køge Kysts nyeste anlægsprojekt, som handler om at sikre gode forhold for badende og tænke byen, naturen og bylivet sammen.Der vil i de kommende år opstå et fint samspil mellem stranden og den nye bydel på Søndre Havn, strandengen og den nye promenade. Stranden bliver for alle – og ikke mindst kajakroerne og vinterbaderne vil fortsat være meget vigtige for livet i strandområdet. Derfor glæder vi os også meget til i samarbejde med de mange brugere 
af området at udvikle en levende maritim halvø, som kan etableres i løbet af nogle år, fortæller Køge Kysts bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller.

Den første af tre nye bade- og isætningsbroer står allerede nu klar til vinterbadere og kajakroere sammen med et nyt klubhus til Køge Spejderne, Bjæverskov Kajakklub og surferne fra Køge Sejlklub. Derudover har Køge Kano og Kajakklub fået nogle flere containere til deres aktiviteter. Den kommende maritime halvø udvikles i tæt dialog mellem klubberne og Køge Kyst og kan anlægges, når NCC-grunden om nogle år bliver ledig. De nye faciliteter for klubberne bliver vist frem til første spadestik, hvor man også kan varme sig på lidt mad fra Jesper Aabilles mobile samtalekøkken.

70.000 kubikmeter sand pumpes op på kysten Sandet til den nye strand bliver gravet op i Faxe Bugt og fragtet med skib til Køge, hvor det pumpes ind på kysten gennem et rør. Herefter bliver sandet spredt og jævnet ud i det område, hvor stranden skal være. Men som det første etablerer Køge Kyst en høfde - en stensætning, der strækker sig ud i vandet i strandens nordende. Høfden skal dæmme op for bølger og sikre mod, at strandsandet breder sig mod nord. Til oktober, når høfden står færdig, går Køge Kyst i gang med at anlægge den nordlige del af stranden, hvor det bliver muligt at se sandet blive pumpet ind på kysten. Når denne del af stranden er færdig, anlægger Køge Kyst en ny høfde ca. midtvejs, og til sidst anlægger Køge Kyst strandens sydlige del.

Hele stranden forventes at være færdig i starten af 2015 og dermed være klar, når de første nysgerrige badegæster vover sig ud til foråret.

Program for første spadestik på den nye Søndre Strand
Mandag den 15. september kl. 17.00 ved Udsigten, for enden af Søndre Molevej, Køge
• Borgmester Flemming Christensen tager første spadestik
• Se de nye klublokaler og en ny bade- og isætningsbro, som Køge Kyst har etableret til områdets klubber
• Nyd lidt mad fra kunstner Jesper Aabilles mobile samtalekøkken

Fakta om den nye Søndre Strand
Volumen: Ca. 70.000 m³ sand – sejles fra Faxe Bugt og pumpes ind på kysten Bredde: Op til ca. 120 meter på det bredeste sted Længde: Ca. 900 meter – fra Søndre Havn i nord til Vallø Stift i syd Areal: Ca. 90.000 m²

Projektforløb: Etape 1: Etablering af nordlig høfde (stensætning) Etape 2: Sandindpumpning og sandregulering, nordlig del Etape 3: Etablering af sydlig høfde og resterende sandarbejder

Pressen kan få yderligere oplysninger hos: Borgmester Flemming Christensen, Køge Kommune, tlf. 28 79 20 00, 
mail flemming.christensen@koege.dk Bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller, Køge Kyst, tlf. 21 27 12 72, mail nue@tdcspace.dk 
Projektdirektør Jes Møller, Køge Kyst, tlf. 24 94 39 00, mail jm@koegekyst.dk

VAL FREMTID 2014

Mail fra Siv Raun Andersen 1. juli 2014

Kære brugere af det nye container- og isætningsområde ved Valkyrien og Kajakklubben

Nu har vi i går endelig fået samtlige myndighedsgodkendelser på plads for den første isætningsbro/badebro og containere! Det vil sige, at der nu kan etableres et område med 10 containere samt en pavillon – og der etableres en isætnings-/badebro tæt på (mellem den nuværende mole og Valkyrien).  

Hele projektet er igangsat, da der bliver ændrede forhold ved stranden, når den nye strand i etableres i efteråret/vinteren i år. Det betyder, at vi allerede nu etablerer en isætnings/badebro, som også kan bruges, mens stranden etableres. Desuden har vi længe gerne ville have brugerne af området på BP-grunden flyttet, da grunden kan være forurenet og man ikke må opholde sig der, men kun bruge det som lager.

Containerne skal bruges af Køge Spejderne, Bjæverskov Kajakklub, Køge Surfklub og Køge Kano og Kajak Klub. Vi har været så heldige, at få fat i en pavillon fra den nu nedlagte campingplads, som kan bruges som et lille klubhus, omklædning mv. Den opsættes sammen med containerne. For at få det til at hænge sammen økonomisk, inviterer vi jer alle til en maleweekend d. 16. og 17. august, hvor containerne og pavillonen males. Vi sørger for frokost, maling og malergrej – og lover, at det bliver ret hyggeligt. I bedes melde tilbage til mig senest d 5. august om, hvor mange I kommer fra hver forening.

Når stranden er etableret, er det meningen, at der også kommer en badebro på høfden og en isætningsmulighed på sydsiden af høfden. Disse er dog ikke myndighedsgodkendt endnu.

Tidsplanen for arbejdet er som følger:
Isætningsbroen/badebro
Uge 28-30. Etablering af pæle til bro via pram (Aarsleff) samt montereing af træ og gelænder på broen.

Containere og pavillon:
Uge 30-33. Containere og pavillon opsættes. Der opsættes en container mindre end oprindeligt aftalt – tilgengæld opsættes en pavillon til skift af tøj mv. til deling mellem brugerne af containerne. Pavillonen blev tilovers, da campingpladsen blev nedlagt.

D. 16. og 17. august inviteres brugerne af de nye containere til at komme og male dem og pavillonen. Det sender jeg en særskilt mail om lige om lidt. Målet er, at det hele er på plads inden Søndre Havnedag d. 23. august. 

Hvis der er noget i løbet af anlægsperioden, er I meget velkomne til at kontakte Bo Semelin, som står for det. Han har telefonnummer: 20983040. Han vil også kontakte jer med hensyn til, hvornår containerne flyttes fra BP-grunden.

Jeg holder sommerferie fra 3.-27. juli.

Rigtig god sommer!
Hilsen Siv

Siv Raun Andersen
Chefkonsulent

Byudvikling, kultur og byliv 
+45 2494 3901 / sra@koegekyst.dk 

Download situationsplan

Tidshorizont

9. april 2014

Køge Kyst modtog d 2. april tilladelse fra Kystdirektoratet til at etablere stranden. Medio april vælges rådgiver til projektering og udbud. Start juli vælges entreprenør til anlæg af stranden. Vi forventer, at høfder og strand anlægges fra august. 

23. marts 2014

Kære medlemmer
I løbet af 2014 etablerer Køge Kyst en ny fremrykket strand – Søndre Strand.
Repræsentanter for bestyrelsen har derfor haft en række møder med Køge Kyst for at få størst mulig indflydelse på projektet og sikre vores interesser i videst muligt omfang.
Det er besluttet, at de nye broer, der skal etableres, skal være i tættest mulig sammenhæng med de eksisterende bygningsanlæg og aktiviteter i området, mens det er planen i tæt dialog med os og øvrige brugerne af området at etablere et større, samlet, rekreativt aktivitetsområde – kaldet Den Maritime Halvø. Dette kan gøres, når NCC-arealet bliver ledigt i løbet af nogle år og vil give mulighed for at finde nye, gode permanente løsninger for os og øvrige klubber/foreninger.
De midlertidige broer skal give adgang til vandet indtil Den Maritime Halvø er etableret og omfatter en ny badebro på den nye høfde, som vi skal bruge, isætningsmulighed for kajakker på begge sider af den nye høfde samt en ny bro mellem den nye høfde og den eksisterende mole, som giver brugerne af en række nye containere adgang til vandet.
Efter etableringen af stranden er der således mulighed for både at opretholde og videreudvikle det aktivitetsniveau, der er i området. Udførelsen af den nye strand og de nye broanlæg påregnes udbudt i april måned. I dialog med entreprenøren skal udførelsen nærmere fastlægges, så generne i anlægsperioden i løbet af 2014 begrænses mest muligt.
De skitseforslag, som er forelagt os, og som er til behandling i Køge kommune, offentliggøres, så snart de er godkendt og dermed endelige.
Bestyrelsen

14. august 2013

Valkyrien er sikker på,at vi har vores nuværende placering også i 2014, og at vi i løbet af efteråret 2013 skal i gang med dialogmøder med Køge Kyst om de videre mere permanente planer omkring fremtiden.

Etableringen af den nye strand betyder, at vi skal være indstillet på, at der kommer mange flere mennesker til at færdes omkring os, og derfor er Køge Kyst indstillet på, at der skal etableres en eller anden form for afskærmning, så vi stadig kan færdes i rimelig grad for os selv.

I vil løbende blive informeret om udviklingen og blive inddraget lige så snart, der skal træffes nogle afgørende beslutninger

Se i øvrigt pressemeddelelsen herunder og planerne fra Køge Kyst.
Bestyrelsen 

  

Køge Kyst P/S
12. august 2013
Pressemeddelelse

Køge Kyst etablerer ny strand allerede i 2014
I udviklingsplanen for Køge Kyst blev der i 2011 skitseret en ny strandø ud for Søndre Havn, som skulle tilføre det nye byområde – og hele Køge – nye rekreative muligheder og løse de velkendte problemer med fedtemøg og lavt vand. Tanken var at gennemføre strandøen, når de nye dækmoler til Køge Jorddepot er etableret om ca. 5 år, idet disse moler er en forudsætning for, at øen bliver stabil.

I mellemtiden har det vist sig, at der er stor interesse for at investere i boliger på Søndre Havn, ligesom der politisk er ønske om hurtigt at tilføre Køge nogle attraktive boliger tæt på kysten. Denne ændrede prioritering sætter fokus på en hurtig etablering af en god strand, som kan stå klar, når de første nye beboere flytter ind på Søndre Havn.
Det er derfor besluttet i stedet for strandøen at etablere en såkaldt strandfodring. Det betyder, at der lægges nyt sand uden på den eksisterende strand, sådan at kystlinjen rykker længere ud i Køge Bugt. Det vil give en bredere strand med gode forhold for badende og med væsentligt mindre fedtemøgsproblemer. Alle køgensere kan således glæde sig til den nye strand, som vil åbne i 2014, forhåbentlig inden badesæsonen er slut.
Strandfodringen kan gennemføres uden at afvente de nye dækmoler og vil med den rigtige udformning give en stabil ny strand af høj kvalitet. Samtidig giver strandfodringen mulighed for at flytte strandbeskyttelseslinjen, som er en forudsætning for, at Køge Kommune kan udarbejde den første lokalplan for Søndre Havn.
Den mere præcise udformning af den nye strand er ikke afklaret endnu men drøftes p.t. med interessenter og myndigheder.
Det ligger dog fast, at både Kano- og Kajakklubben og Valkyrien bliver liggende i deres nuværende klublokaler nogle år frem. Deres adgang til vandet vil blive sikret i det nye strandprojekt.
Det nye strandprojekt indgår i Køge Kommunes forslag til ny kommuneplan, der netop er offentliggjort og behandles af byrådet den 29. august.

Læs mere om Køge Kyst her >